Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1346 av 1. august 2022 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 1,4-dimetylnaftalen, 8-hydroksykinolin, pinoksaden og valifenalat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1346 of 1 August 2022 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden and valifenalate in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (MRL'er) for 1,4-dimethylnaphthalen, 8-hydroxyquinolin, pinoxaden og valifenalat.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse til Kommissionen og medlemsstaterne om de gældende MRL'er for 1,4-dimethylnaphthalen. Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres for animalske produkter. Autoriteten fandt, at eftersom 1,4-dimethylnaphthalen naturligt kan forekomme i vegetabilske produkter, kan det være uhensigtsmæssigt at fastsætte MRL'er for vegetabilske produkter til bestemmelsesgrænsen (LOD). Den konkluderede, at der ikke forelå tilstrækkelige overvågningsdata for vegetabilske produkter (undtagen kartofler) og visse oplysninger om kartofler og animalske produkter, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør alle MRL'er fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005. MRL'erne for vegetabilske produkter (undtagen kartofler) bør fastsættes på grundlag af de foreliggende overvågningsdata. MRL'erne for kartofler og animalske produkter bør fastsættes til det niveau, autoriteten har angivet. Alle ovennævnte MRL'er vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse til Kommissionen og medlemsstaterne om de gældende MRL'er for 8-hydroxyquinolin. Autoriteten konkluderede, at den gennemførte vurdering af risikoen for forbrugerne på grund af manglende data kun er vejledende, og foreslog derfor, at alle MRL'er fastsættes til eller bevares på samme niveau som LOD'en. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse til Kommissionen og medlemsstaterne om de gældende MRL'er for pinoxaden. Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Den anbefalede at sænke MRL'erne for byg, rug og hvede. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for produkter af animalsk oprindelse, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for animalske produkter vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten til det nugældende niveau eller til det niveau, autoriteten har angivet.

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse til Kommissionen og medlemsstaterne om de gældende MRL'er for valifenalat. Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres for animalske produkter. Den anbefalede at sænke MRL'erne for kepaløg, skalotteløg og auberginer/ægplanter. For de øvrige produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. For så vidt angår MRL'en for tomater konkluderede autoriteten, at der manglede visse oplysninger, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'en for tomater vil blive taget op til revision, og der vil i forbindelse hermed blive taget hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'en fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten til det nugældende niveau eller til det niveau, autoriteten har angivet.

(6) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke LOD eller til standard-MRL'en, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse LOD'er. For alle de stoffer, der er omfattet af denne forordning, foreslog laboratorierne produktspecifikke LOD'er, som er analytisk opnåelige.

(8) De ændringer af MRL'erne, der foreslås ved nærværende forordning, er baseret på autoritetens begrundede udtalelser og tager hensyn til de faktorer, der er anført i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, og som er relevante for hvert enkelt af de stoffer, der er omfattet af nærværende forordning.

(9) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes overgangsbestemmelser for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(12) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2022
Anvendelsesdato i EU
22.02.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet