Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1791 av 17. oktober 2019 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, picolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben, abscisinsyre og trifloksystrobin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1791 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, fatty alcohols, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisic acid and trifloxystrobin in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifen-benzyl, fludioksonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, picolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben, abscisinsyre og trifloksystrobin.

Unntatt fett alkoholer er stoffene som det endres grenseverdier for i rettsakten godkjent som aktive stoffer i EU og EØS. For dimetenamid er det dimetenamid-P som er godkjent som aktivt stoff i EU/EØS (MRL for dimetenamid). Godkjenning av preparater og bruk av disse skjer nasjonalt, mens aktive stoffer godkjennes på EU-nivå. Av de aktive stoffene inngår cyprodinil, fludioksonil, fluopyram og trifloksystrobin i preparater som er godkjent brukt i Norge.

For cyprodinil, dimetenamid, fludioksonil, fluopyram og mepikvat (MRL for dyrket sopp), pendimetalin, picolinafen, pyraflufen-etyl, pyridaben og trifloksystrobin er endringer i MRL knyttet til søknader om endret MRL for ulike produkter i forbindelse med søknad om godkjenning av bruk av stoffene.

For 2,4-D er det søkt om en importtoleranse MRL knyttet til godkjent bruk i USA og Canada.

For 2,4-D, dimetenamid (-P), pendimetalin, picolinafen og pyraflufen-etyl er det også levert inn dokumentasjon som ble vurdert å mangle ved revurdering av MRLer for stoffene. Når det vurderes å være manglende dokumentasjon ved revurdering av eksisterende MRLer kan disse fastsettes som midlertidige MRLer forutsatt at det ikke vurderes å være noen helsefare for forbruker med en frist for å levere inn manglende dokumentasjon før ny revurdering av MRLen. Hvis manglende dokumentasjon ikke leveres eller ikke støtter midlertidig MRL vil disse ved revurdering kunne fastsettes ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

For mepikvat har soppdyrkere levert nyere analyseresultater spesielt for østerssopp som viste høyere rester av stoffet enn midlertidig MRL fastsatt for dyrket sopp grunnet forurensning fra strå kontaminert med mepikvat ved dyrking. Det gjelder en høyere MRL for østerssopp enn for andre arter dyrket sopp.

For ABE-IT 56 og florpyrauxifen-benzyl har det ikke vært fastsatt risikovurderte MRLer og standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg har dermed vært gjeldene for alle produkter. Ved søknad om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i EU er det søkt om en MRL for ris på bakgrunn av godkjenning av bruk av stoffet i ris i EU (EU GAP).

I forbindelse med godkjenning av ABE-IT 56 vurderte EFSA at stoffet kan oppføres på vedlegg IV, på dette vedlegget oppføres stoffer som det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRLer for (standardgrenseverdien i artikkel 18 gjelder vil da ikke lenger gjelde).

Stoffene 1-dekanol, fettalkoholer og abscisinsyre har tidligere blitt oppført midlertidig på vedlegg IV over stoffer som det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for, men etter revurdering av disse stoffene oppføres disse nå «permanent» på vedlegg IV.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 18.november 2019 og grenseverdiene vil gjelde umiddelbart i Norge etter at forordningen tas inn i norsk forskrift. Fordi endringene ikke innebærer fastsettelse av lavere MRLer er det ikke behov for overgangsordninger for produkter i forbindelse med regelverksendringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Siden endringene gjelder fastsettelse av nye MRLer knyttet til godkjent bruk, vil ikke endringene ha noen konsekvenser for eksisterende norske godkjenninger.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2019
Anvendelsesdato i EU
13.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2020
Anvendes fra i Norge
18.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1791
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro