Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,4-D m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1363 av 3. august 2022 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1363 of 3 August 2022 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb and silthiofam in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (MRL'er) for 2,4-D, azoxystrobin, cyhalofop-butyl, cymoxanil, fenhexamid, flazasulfuron, florasulam, fluroxypyr, iprovalicarb og silthiofam.

(2) I forbindelse med revisionen af disse MRL'er i overensstemmelse med artikel 12, i forordning (EF) nr. 396/2005 påpegede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), at visse oplysninger ikke foreligger for visse produkter. De tilgængelige oplysninger var tilstrækkelige til, at autoriteten kunne foreslå MRL'er, der er sikre for forbrugerne, og datamanglerne blev anført i bilag II til nævnte forordning med angivelse af hvornår de manglende oplysninger senest skulle fremlægges for autoriteten til støtte for de foreslåede MRL'er.

(3) Autoriteten konkluderede for så vidt angår 2,4-D, at sådanne oplysninger om analysemetoder for mandler, paranødder, cashewnødder, kokosnødder, hasselnødder, macadamia, pekannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder og andre trænødder var blevet fremlagt af ansøgeren, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad. De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. For så vidt angår boghvede og andre pseudokornarter blev der imidlertid ikke fremlagt sådanne oplysninger om restkoncentrationstest, og autoriteten konkluderede, at datamanglen derfor ikke var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad, og at de ansvarlige for risikostyringen kan overveje at erstatte disse MRL'er med bestemmelsesgrænseværdien (LOD). MRL'en i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 for disse produkter bør derfor bevares på samme niveau som LOD'en, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå fra nævnte bilag.

(4) For så vidt angår azoxystrobin fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om restkoncentrationstest for vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, bredbladet endivie, havekarse og andre spirer og skud, salatsennep/rucola, rød sennep og spæde blade (herunder af Brassica-arter). Autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad (4) og foreslog på grundlag af de nye oplysninger at sænke MRL'erne for disse produkter. MRL'erne for disse produkter bør derfor i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Ansøgeren fremlagde også, sammen med de bekræftende data, i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 396/2005, en ansøgning om at ændre de gældende MRL'er for azoxystrobin i havesalat, og autoriteten anbefalede (4) at sænke MRL'en for dette produkt. MRL'en for havesalat bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet. I forbindelse med revisionen i henhold til artikel 12 havde autoriteten konstateret en datamangel vedrørende den toksikologiske profil for metabolitterne L1, L4 og L9 for svin (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), kvæg (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), får (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), geder (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), fjerkræ (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), mælk (fra kvæg, får, geder og heste) og fugleæg. Sådanne oplysninger blev ikke fremlagt af ansøgeren. Autoriteten konkluderede (4), at disse metabolitter ikke forekommer i muskel, men at ansøgeren endnu ikke har fremlagt en fuldstændig karakterisering af deres toksikologiske profil, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen under hensyntagen til, at de gældende MRL'er for disse produkter afspejler Codex-maksimalgrænseværdierne (CXL'erne) De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør bibeholdes i nævnte bilag.

(5) For så vidt angår cyhalofop-butyl var sådanne oplysninger om analysemetoder for ris blevet fremlagt af ansøgeren, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad. Den gældende MRL for dette produkt i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(6) For så vidt angår cymoxanil fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om restkoncentrationstest for spisedruer, druer til vinfremstilling, havesalat og spinat. Autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad og foreslog at bevare eller sænke MRL'erne for disse produkter. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Autoriteten konkluderede, at datamanglerne vedrørende analysemetoder for urteudtræk og humle og lagerstabilitet for bælgfrugter, urteudtræk og humle ikke er blevet afhjulpet, og at MRL'er for disse produkter bør bevares på LOD'en. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(7) For så vidt angår fenhexamid blev der ikke fremlagt sådanne oplysninger om restkoncentrationstest og god landbrugspraksis (GAP) for kiwifrugter (grønne, røde og gule). Autoriteten konkluderede imidlertid, at de anmodede oplysninger ikke længere er påkrævet (7), da evalueringen blev foretaget med ældre datakrav, hvorved yderligere undersøgelser restkoncentrationstest og oplysninger om GAP ikke længere er påkrævet. Den gældende MRL for dette produkt i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(8) For så vidt angår flazasulfuron fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om lagerstabilitet for spiseoliven og oliven til oliefremstilling, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad. De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(9) For så vidt angår florasulam fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om analysemetoder for kvæg (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), får (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), geder (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter) og mælk (fra kvæg, får, geder og heste), og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad. De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(10) For så vidt angår fluroxypyr fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger om analysemetoder, lagerstabilitet, behandlingsfrist og restkoncentrationstest for æbler og løg. Ansøgeren fremlagde også yderligere oplysninger om den analysemetode, der blev anvendt i restkoncentrationstestene for timian. Autoriteten konkluderede, at disse datamangler var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til det niveau, som autoriteten har angivet, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag. Autoriteten konkluderede, at datamanglen vedrørende analysemetoden for hvidløg og skalotteløg var blevet afhjulpet, hvilket imidlertid ikke er tilfældet for porrer, korn og urteudtræk fra blomster og sukkerrør, og at der er behov for yderligere overvejelser om risikostyring. Den konkluderede også, at datamanglerne vedrørende lagerstabilitet og metabolisme for svin (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), kvæg (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), får (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter), geder (muskel, fedt, lever, nyre og spiselige slagtebiprodukter) og mælk (fra kvæg, får, geder og heste) kun var blevet delvist afhjulpet, og at der er behov for yderligere overvejelser om risikostyring. I den endelige revisionsrapport om dette stof blev det konkluderet, at de tilgængelige data var tilstrækkelige til også at afhjælpe disse datamangler. MRL'erne for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor bevares, og kravet om at fremlægge yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(11) For så vidt angår iprovalicarb blev der ikke fremlagt sådanne oplysninger om afgrødemetabolisme for havesalat, bredbladet endivie og salatsennep/rucola, og autoriteten konkluderede, at den tidligere konstaterede datamangel dermed ikke var blevet afhjulpet, og at de ansvarlige for risikostyringen kan overveje at erstatte de pågældende MRL'er med LOD'en. MRL'erne for de disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor fastsættes til den specifikke LOD, og kravet om fremlæggelse af yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(12) For så vidt angår silthiofam fremlagde ansøgeren sådanne oplysninger vedrørende analysemetoder for byg, rug og hvede, og autoriteten konkluderede, at denne datamangel var blevet afhjulpet i tilstrækkelig grad. De gældende MRL'er for disse produkter i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 bør bevares, og kravene om fremlæggelse af yderligere oplysninger bør udgå af nævnte bilag.

(13) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse produkter.

(14) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(15) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(16) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(17) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
25.02.2023
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet