Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyremetylester, mandipropamid og profoksydim