Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/685 av 3. mai 2018 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for abamektin, øl, fluopyram, fluxapyroksad, maleic hydrazide, sennepsfrøpulver og tefluthrin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/685 of 3 May 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin, beer, fluopyram, fluxapyroxad, maleic hydrazide, mustard seeds powder and tefluthrin in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene abamektin, øl, fluopyram, fluxapyroksad, maleic hydrazide, sennepsfrøpulver og tefluthrin. Disse stoffene er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge. Godkjenning av preparater for godkjente aktive stoffer skjer nasjonalt og i Norge er det godkjent preparater som inneholder stoffene abamektin og fluopyram. Endringene i grenseverdier (MRL) i denne rettsakten er fastsatt på bakgrunn av søknader om fastsettelse av MRLer knyttet til godkjent bruk og søknadene er vurdert av medlemsland og EFSA.
De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). De er basert på European Food Safety Authoritys (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon. Nye MRLer fastsatt i denne forordningen gjelder i EU fra 23. mai 2018. Endringene i MRL vil gjelde umiddelbart i Norge når Mattilsynet fastsetter forordningen gjennom norsk forskrift.

For øl og sennepsfrøpulver har det ikke tidligere vært fastsatt risikovurderte MRLer og fordi disse aktive stoffene heller ikke var oppført på vedlegg IV gjelder da standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg hjemlet i artikkel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005. Øl og sennepsfrøpulver er godkjent som basisstoffer i EU og Norge. Det er vurdert at rester i mat eller fôr som skyldes bruk av stoffene ikke vil utgjøre en risiko for forbruker. Stoffene som er lite giftige oppføres derfor på vedlegg IV til 396/2005 som lister stoffer det ikke er nødvendig å fastsette MRL for.
Ved godkjenning av bruk av et preparat som inneholder abamektin for bananer ble det sendt en søknad om MRL (artikkel 6(1), 396/2005) der det søkes om å endre eksisterende MRL.

For fluopyram ble det søkt om ny MRL for portulakk.
For fluxapyroxad ble det søkt om MRLer for en rekke vegetabilske produkter.
For tefluthrin er det søkt om MRL for gulrot.

Det ble søkt om importtoleranse MRL for fluxapyroxad for sitrusfrukter fordi godkjent bruk i Brasil kan gi rester som overstiger EUs MRL. EFSA konkluderte med at dokumentasjonen som var levert ikke støttet MRL-fastsettelse for hele gruppen sitrusfrukter, men det ble vurdert at det på bakgrunn av EUs veileder for ekstrapolering av MRL kan fastsettes MRL for grapefrukt på samme nivå som eksisterende MRL for appelsiner (se forordning (EU) nr. 2017/626). MRLer for sitrusfrukter beholdes på nåværende nivå med unntak av MRL for grapefrukt som øker til 0,3 mg/kg til samme nivå som eksisterende EU MRL for appelsin.

EFSA-vurderingen konkluderte med at MRLer det er søkt om angående maleic hydrazide for poteter, hvitløk, sjalottløk og melk, kan fastsettes.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forventes ikke at rettsakten vil få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0685
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro