Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om iprodion

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/38 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg II og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av iprodion i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/38 of 10 January 2019 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for iprodione in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (i det følgende benævnt "MRL'er") af iprodion.

(2) Efter en ansøgning om fornyelse af godkendelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 blev godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyet, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2091 , i henhold til hvilken alle eksisterende plantebeskyttelsesmidler indeholdende det pågældende aktivstof skal tilbagekaldes senest den 5. juni 2018. De MRL'er, der er fastsat for dette stof i bilag II, jf. artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning, bør derfor udgå.

(3) I betragtning af at aktivstoffet iprodion ikke blev godkendt, bør MRL'erne for dette stof fastsættes til bestemmelsesgrænsen (i det følgende benævnt "LOD'en"), jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 396/2005. Der bør for de aktivstoffer, for hvilke samtlige MRL'er bør sænkes til den relevante LOD, fastsættes standardværdier, som bør opføres i bilag V i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(4) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse varer.

(5) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(6) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2019
Anvendelsesdato i EU
31.07.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet