Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/58 av 14. januar 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av linuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/58 of 14 January 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for linuron in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for det aktive stoffet linuron. Stoffet har mistet godkjenningen i EU og Norge. Dette aktive stoffet har vært godkjent som virksomt stoff i plantevernmidler i EU og Norge. Det var søkt om fornyelse av godkjenningen for stoffet under forordning 1107/2009, men godkjenningen av aktivt stoff ble ikke fornyet (forordning 2017/2). Stoffet mistet godkjenningen grunnet at farebaserte kriterier med hensyn til helse ikke ble oppfylt. Dette stoffet er klassifisert som reprotoksisk og med mulig hormonforstyrrende effekter på pattedyr, fugl og fisk. Linuron har ikke vært godkjent brukt i preparater på det norske markedet.

Forordningen fastsetter tidligere fastsatte MRLer for stoffet ved bestemmelsesgrensen (LOQ). Kommisjonen viser til artikkel 17 i Pesticidforordningen (396/2005) og alle grenseverdiene (MRL) for stoffet fastsettes nå ved bestemmelsesgrensen (LOQ) og oppføres i forordningens vedlegg V som følge av vedtak om ikke-godkjenning av det aktive stoffet iprodion. Artikkel 17 gir hjemmel for å stryke grenseverdier for restmengder ved tilbakekalling av eksisterende godkjenning av plantevernmidler uten at det må innhentes en vurdering fra EFSA.

Forordningen er vedtatt i EU, men det er utsatt ikrafttredelse slik at endringene i grenseverdier (MRL) ikke gjelder før 4. august 2019 i EU. Hvis denne forordningen tas inn i EØS-avtalen etter 4. august 2019 vil endringene i grenseverdiene gjelde umiddelbart i Norge når det tas inn i norsk regelverk.

For å begrense konsekvenser knyttet til handelsproblemer med tredjestater samt problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. Det gis ikke overgangsordninger for produkter ved opphevelse av MRLer for linuron for produkter som er produsert før nye MRLer trer i kraft grunnet at helsefare ikke kan utelukkes for rester når stoffet er klassifisert som reproduksjonsskadelig.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt.

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Det forventes ikke store handelsproblemer i forbindelse med fastsettelse av alle MRLer for linuron ved bestemmelsesgrensen. Det er ikke fastsatt CODEX grenseverdier for dette stoffet og opphevelse av MRLene vurderes derfor å ikke ha store konsekvenser for internasjonal handel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.01.2019
Anvendelsesdato i EU
04.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro