Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/50 av 11. januar 2019 om endring av vedlegg II, III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av klorantraniliprol, klomazon, syklaniliprol, fenazakin, fenpicoksamid, fluoksastrobin, lamdacyhalotrin, mepikvat, løkolje, tiakloprid og valifenalat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/50 of 11 January 2019 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, onion oil, thiacloprid and valifenalate in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene klorantraniliprol, klomazon, cyclaniliprol, fenazakvin, fenpicoksamid, fluoksastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, løkolje, thiakloprid og valifenalat.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert fastsettelse av grenseverdiene (MRL) etter mandat fra EU-kommisjonen og EFSAs anbefalinger støttet endringene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

For lambda-cyhalothrin rettes en feil som endres av forordning 2018/960 der MRL for rug oppheves og fastsettes ved LOQ. Det finnes her en CODEX MRL som EFSA har vurdert at er trygg for europeiske forbrukere, og denne fastsettes derfor igjen med ikrafttredelse samme dag som forordning 2018/960 som ved en feil fastsatte denne MRLen ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ).

Frist for innsending av dokumentasjon for en midlertidig MRL for mepikvat i kultivert sopp forlenges med 4 år. For mepikvat i kultivert sopp er det problemer med rester av stoffet sp, skyldes bruk av strå i produksjonen fordi korn er behandlet med mepikvat (MRLer for korn).

Løkolje er godkjent som aktivt stoff, men det forventes ikke rester som kan medføre noen risiko for forbruker og derfor oppføres det aktive stoffet (basisstoff) på listen (vedlegg IV til 396/2005). over stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier (MRL) for grunnet lav giftighet.

Endringene skjer i hovedsak på bakgrunn av vurdering av søknader om fastsettelse av nye MRLer. I tillegg endres en feil i en tidligere forordning der en CODEX MRL ikke ble beholdt selv om den var støttet av EFSA og det oppføres et nytt aktivt stoff på vedlegg IV over stoffer som ikke det er nødvendig å fastsette MRLer for.

Fordi det ikke er noen MRLer som fastsettes lavere ved disse endringene er det ikke behov for overgangsordninger for produkter og utsatt ikrafttredelse. De nye grenseverdiene gjelder allerede i EU og disse vil gjelde umiddelbart i Norge når de tas inn i EØS-avtalen og fastsettes av Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

[Red. anm.: brutt lenke fjernet]

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Siden ingen MRLer fastsettes lavere forventes ingen negative konsekvenser for bransjen eller handel med tredjestater.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.01.2019
Anvendelsesdato i EU
26.01.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.06.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0050
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro