Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/25 of 13 January 2020 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artiklene 11.1 og 13.2, og vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Artikkel 11.1:

Det innføres en endelig dato den 30.06.2020 for nye søknader til EU kommisjonen for vurdering og godkjenning av nye kontrollorgan som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet (vedlegg IV). Det vil imidlertid fortsatt være muligheter for listeførte kontrollorgan å søke om endringer i godkjenningsomfanget («scope»). Formålet med denne endringen er å sikre administrative ressurser og overgang til nytt økologiregelverk fra 1.1.2021 med vurdering av kontrollorgan etter samsvarsprinsippet. Listeføring av godkjente kontrollorgan eller myndigheter etter ekvivalensprinsippet utløper 31.12.2023. Etter dette skal det kun være godkjente kontrollorgan/myndigheter som fører tilsyn med virksomheter i tredjeland etter samsvarende regler med EU.

Artikkel 13.2:

Rettsakten klargjør og spesifiserer at importsertifikatet (COI) må være utstedt og lagt inn i TRACES NT av ansvarlig kontrollorgan/myndighet før varepartiet forlater tredjelandet.

Vedlegg III:

• For Japan er ett nytt kontrollorgan anerkjent.

• For Republikken Korea er det endring i navn på kompetent myndighet, og to kontrollorgan er fjernet og er ikke lenger anerkjente.

• For USA er nye kontrollorgan anerkjente, og samtidig er enkelte andre kontrollorgan fjernet og ikke lenger anerkjente.

Vedlegg IV:

• Nye kontrollorgan er anerkjente for å kontrollere økologiske produkter i angitte tredjeland og for spesifikke produktkategorier (DQS Polska sp. z o.o., og FairCert Certification Services Pvt Ltd).

• Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.

• Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

• Fjerning av sertifiseringsaktiviteten i tredjeland for ett kontrollorgan (Argencert SA), og fjerning av en produktkategori for et annet kontrollorgan.

• Korrigering av forordning (EU) 2019/39 for et kontrollorgan, hvor landet Guinea erstattes med Guinea Bissau. Endringen får tilbakevirkende kraft fra 31.01.2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet. Rettsakten klargjør og spesifiserer at importsertifikatet må være utstedt og lagt inn i Traces NT av ansvarlig kontrollorgan før varepartiet forlater tredjelandet. Dette vil forebygge at produkter ankommer førstemottakerlandet uten først å ha nødvendig dokumentasjon i orden.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
31.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2020
Anvendes fra i Norge
14.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0025
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro