Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/786 av 15. juni 2020 om endring og retting av forordning (EU) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/786 of 15 June 2020 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedleggene III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg III i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over tredjeland, hvor produksjonssystem og kontrollsystem for økologisk produksjon er anerkjent som ekvivalente med forordning (EF) nr. 834/2007. Vedlegg IV i forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder en liste over godkjente kontrollorganer eller myndigheter, som kan føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Vedlegg III:

• For India er ett kontrollorgan suspendert og ikke lenger anerkjent for å føre kontroll.

• For Japan er produktkategorien over planteformeringsmateriale og såvare for dyrking slettet med bakgrunn i at Japan ikke har regelverk for slik økologisk produksjon.

• For Republikken Korea er det endring i navn og kontaktinformasjon på kontrollorgan. Videre er seks nye kontrollorgan anerkjente, og ett kontrollorgan er fjernet og ikke lenger anerkjent.

• For USA er det endring i navn og kontaktinformasjon på ett kontrollorgan. Videre er navnet på to kontrollorgan blitt korrigert siden det var feil i forordning (EU) 2020/25, og endringen får tilbakevirkende kraft til 3.2.2020.

Vedlegg IV:

• Utvidelse av virkeområdet for enkelte kontrollorgan til nye tredjeland (geografisk område) og/eller nye produktkategorier.

• Nye kontrollorgan er anerkjente for å kontrollere økologiske produkter i angitte tredjeland og for spesifikke produktkategorier.

• Endring i kontaktinformasjon for enkelte kontrollorgan.

• For kontrollorganet 'Bio.inspecta AG' er to produktkategorier fjernet for Tunisia, siden Tunisia allerede er dekket for disse produktkategoriene under Vedlegg III i forordning 1235/2008. Det var en feil at disse produktkategoriene ble godkjent i forordning (EU) 2019/39.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er behov for kontinuerlige oppdateringer i vedlegg III og IV i forordning (EF) nr. 1235/2008, for å ajourføre alle bestemmelser og informasjon som er knyttet til tredjeland, kontrollorgan og kontrollmyndighet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.06.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2021
Anvendes fra i Norge
08.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0786
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro