Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser om søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og -organ

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/461 av 16. mars 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn til dato for mottak av søknader om anerkjenning av ekvivalente kontrollmyndigheter og kontrollorgan under ordninger for import av økologiske produkter basert på rådsforordning (EF) nr. 834/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/461 of 16 March 2021 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date for receiving requests for the recognition of control authorities and control bodies for the purpose of equivalence under the arrangements for imports of organic products based on Council Regulation (EC) No 834/2007

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artikkel 11.1 i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsakten forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet. Artikkel 11.1 forordning (EF) nr. 1235/2008 endres ved at datoen 30.06.2020 erstattes med 30.06.2021, og endelig frist for å sende inn søknad til EU-kommisjonen blir dermed forlenget med ett år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien er virkningsdato for nytt økologiregelverk, forordning (EU) 2018/848, utsatt med ett år til 1.1.2022. Det er derfor nødvendig å gjøre endring i gjeldende regelverk for å sikre en god overgang til nytt økologiregelverk. Rettsakten sikrer en forlenget frist og sluttdato for når kontrollorgan og kontrollmyndigheter i tredjeland kan sende inn søknad om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, derrelevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2021
Anvendelsesdato i EU
18.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet