Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/479 av 1. april 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/479 of 1 April 2020 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artiklene 13.2 og 13.4 i forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Det er tilfeller hvor komplett transport dokumentasjon ikke er tilgjengelig når kontrollorganet oppretter importsertifikatet (certificate of inspection) i TRACES NT før varepartiet forlater tredjelandet. Rettsakten spesifiserer et nytt krav om at fullstendig dokumentasjon over transporten skal være kontrollert og lagt inn i TRACES NT av kontrollorganet innen 10 dager etter at sertifikatet er opprettet, og senest før myndighetene i førstemottaker EØS-land godkjenner sertifikatet.

Rettsakten skal ha en tilbakevirkende ikrafttredelsesdato til 3. februar 2020, og dermed tre i kraft samtidig som den siste endringsrettsakten for importregelverket (forordning (EU) 25/2020). I denne rettsakten er det spesifisert et krav om at kontrollorganet i tredjeland skal opprette importsertifikatet i TRACES NT før varepartiet forlater tredjeland.

Rettsakten gjennomfører følgende endringer i forordning (EF) nr. 1235/2008:

Artikkel 13.2:

Rettsakten spesifiserer at myndighetene i førstemottakerlandet og førstemottaker kun skal vurdere transport dokumentasjonen som foreligger elektronisk i TRACES NT, når den originale papir versjonen av importsertifikatet inneholder avvikende informasjon eller at de relevante boksene ikke er fylt ut. Dette omfatter da informasjon i importsertifikatet om transport relatert til boks 13, 16 og 17.

Artikkel 13.4:

Det er krav til at kontrollorganet eller kontrollmyndighet som oppretter importsertifikatet i TRACES NT skal legge inn fullstendig informasjon om transporten senest 10 dager etter at sertifikatet er opprettet. Uansett skal informasjonen være tilgjengelig før myndighetene i førstemottakerlandet verifiserer sertifikatet i TRACES NT. Dette omfatter informasjon relatert til transportdokumentasjon i boks 13 (spesielt antall kolli og nettovekt), og informasjon i boks 16 og 17 relatert til transportmiddel og dokumenter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Siden det er en utfordring for kontrollorganet i tredjeland å sikre at all dokumentasjon om transport foreligger før varepartiet forlater tredjelandet, er det viktig at rettsakten muliggjør at denne informasjonen legges inn i TRACES NT innen 10 dager. Rettsakten klargjør hvilken dokumentasjon og forpliktelser som kontrollorganet i tredjeland skal ivareta for å sikre nødvendig sporbarhet og dokumentasjon innen sertifikatet skal verifiseres av myndighetene i EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.04.2020
Anvendelsesdato i EU
03.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2021
Anvendes fra i Norge
08.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0479
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro