Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2196 av 17. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2196 of 17 December 2020 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag III til Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over tredjelande, hvis produktionssystemer og kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af landbrugsprodukter er anerkendt som ækvivalente med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.

(2) Ifølge oplysninger fra Australien har landet godkendt et nyt kontrolorgan, »Southern Cross Certified Australia Pty Ltd«, som bør optages i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(3) Ifølge oplysninger fra Canada skal internetadressen for »Quality Assurance International Incorporated (QAI)« og »Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)« ændres. Endvidere har Canada oplyst Kommissionen, at akkrediteringen af »Oregon Tilth Incorporated (OTCO)« er udløbet, og at akkrediteringen af »Global Organic Alliance« er annulleret.

(4) Unionens anerkendelse af Chiles love og bestemmelser som ækvivalente med Unionens love og bestemmelser udløber den 31. december 2020. I henhold til artikel 15 i aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter bør denne godkendelse forlænges uden tidsbegrænsning.

(5) Ifølge oplysninger fra Indien bør listen over godkendte indiske kontrolorganer i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 ajourføres. Ændringerne vedrører ajourføringer af navne eller internetadresser for IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 og IN-ORG-025. Endvidere har Indien godkendt yderligere otte kontrolorganer, som også bør optages i bilaget, nærmere bestemt »Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)«, »Karnataka State Organic Certification Agency«, »Reliable Organic Certification Organization«, »Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)«, »Global Certification Society«, »GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd«, »Telangana State Organic Certification Authority« og »Bihar State Seed and Organic Certification Agency«. Endelig har Indien suspenderet godkendelsen af »Intertek India Pvt Ltd« og trukket godkendelsen af »Vedic Organic Certification Agency« tilbage.

(6) Ifølge oplysninger fra Japan skal internetadressen ændres for »Ehime Organic Agricultural Association«, »Hiroshima Environment and Health Association«, »Rice Research Organic Food Institute«, »NPO Kumamoto Organic Agriculture Association«, »Wakayama Organic Certified Association« og »International Nature Farming Research Center«. Endvidere er navnet og internetadressen på »Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability« blevet ændret. Derudover skal »Association of Certified Organic Hokkaido« og »LIFE Co., Ltd« slettes., da deres godkendelse er trukket tilbage. Endelig har den kompetente japanske myndighed godkendt følgende tre kontrolorganer: »Japan Agricultural Standard Certification Alliance«, »Japan Grain Inspection Association« and »Okayama Agriculture Development Institute«, som bør føjes til listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008.

(7) Ifølge oplysninger fra Republikken Korea har den kompetente myndighed i Korea godkendt følgende to kontrolorganer, der bør føjes til listen i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008: »Hankyoung Certification Center Co., Ltd.« og »Ctforum. LTD«.

(8) Ifølge oplysninger fra De Forenede Stater er det nødvendigt at ændre internetadressen for »Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship«, »Marin Organic Certified Agriculture«, »Monterey County Certified Organic«, »New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services«, »New Jersey Department of Agriculture«, »New Mexico Department of Agriculture, Organic Program«, »Washington State Department of Agriculture« og »Yolo County Department of Agriculture«. Derudover har »Oklahoma Department of Agriculture« ændret navn. Derudover er navnet og internetadressen for »A bee organic«, »Clemson University«, »Americert International (AI)«, »Scientific Certification Systems« blevet ændret.

(9) Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en liste over kontrolmyndigheder og -organer, der er kompetente til at foretage kontrol og udstede attester i tredjelande med henblik på ækvivalenskontrol.

(10) Godkendelsen i henhold til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007 for de kontrolorganer, der er opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, udløber den 30. juni 2021. På baggrund af resultaterne af det løbende tilsyn, som Kommissionen har gennemført, bør godkendelsen af disse kontrolmyndigheder forlænges indtil den 31. december 2021.

(11) Som følge af vedtagelsen af afgørelse nr. 1/2020 truffet af Samarbejdsudvalget EU-San Marino (4), skal San Marino slettes i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 i oplysningerne vedrørende »Bioagricert S.r.l.«, »CCPB Srl«, »Istituto Certificazione Etica e Ambientale« og »Suolo e Salute srl«.

(12) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »AfriCert Limited« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende dette kontrolorgan for produktkategori A og B for Burundi, Den Demokratiske Republik Congo, Ghana, Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda.

(13) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Aserbajdsjan, Brasilien, Cameroun, Kina, Kap Verde, Georgien, Ghana, Cambodja, Kasakhstan, Marokko, Mexico, Panama, Paraguay, Senegal, Timor-Leste, Tyrkiet og Vietnam.

(14) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »BioAgricert SrL« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A og D til Afghanistan, Aserbajdsjan, Etiopien, Georgien, Kirgisistan, Moldova og Rusland, for produktkategori B til Albanien, Bangladesh, Brasilien, Cambodja, Ecuador, Fiji, Indien, Indonesien, Kasakhstan, Malaysia, Marokko, Myanmar/Burma, Nepal, Filippinerne, Singapore, Republikken Korea, Togo, Ukraine og Vietnam og at udvide godkendelsen for Serbien for produktkategori D, til Senegal for produktkategori B og D, og til Laos og Tyrkiet for produktkategori B og E.

(15) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Biodynamic Association Certification« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A, B, D og F for så vidt angår Det Forenede Kongerige.

(16) »BioGro New Zealand Limited« og »Bureau Veritas Certification France SAS« har meddelt Kommissionen adresseændringer.

(17)Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Caucascert Ltd« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A til Tyrkiet.

(18) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Certificadora Biotropico S.A« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A og D for så vidt angår Colombia.

(19) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Control Union Certifications« om ændring af specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde til Bosnien-Hercegovina og Qatar for produktkategori A og D og at udvide godkendelsen for Chile til produktkategori C og F.

(20) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »DQS Polska sp. z o.o.« om ændring af det specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, B og D til Brasilien, Hviderusland, Indonesien, Kasakhstan, Libanon, Mexico, Malaysia, Nigeria, Filippinerne, Pakistan, Serbien, Rusland, Tyrkiet, Taiwan, Ukraine, Usbekistan, Vietnam og Sydafrika.

(21) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecocert SA« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at anvendelsesområdet for godkendelsen for Chile udvides til produktkategori E. Derudover skal anerkendelsen for produktkategori A for så vidt angår Rusland trækkes tilbage.

(22) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecoglobe« om ændring af specifikationer. På anmodning af »Ecoglobe« skal Afghanistan og Pakistan slettes fra listen over tredjelande, for hvilke det blev anerkendt.

(23) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Ecogruppo Italia« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A for Armenien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, Kasakhstan, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet, for produktkategori B for Armenien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien og Tyrkiet, for produktkategori D for Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet og for produktkategori E for Tyrkiet.

(24) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A og D for så vidt angår Tyrkiet.

(25) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)« med henblik på ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsens geografiske anvendelsesområde for produktkategori A, D og E til De Forenede Arabiske Emirater og at udvide godkendelsen for Costa Rica til produktkategori A og D og for Tyrkiet til produktkategori E.

(26) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Kiwa Sativa« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A og D for så vidt angår Guinea Bissau.

(27) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »NASAA Certified Organic Pty Ltd« om ændring af det specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsen for Australien, Kina, Indonesien, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Papua Ny Guinea, Salomonøerne, Singapore, Timor-Leste, Tonga og Samoa til produktkategori B.

(28 )Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger har Kommissionen konkluderet, at det er berettiget at udvide anerkendelsen for Malaysia og Nepal til produktkategori A. På anmodning af »Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)« skal Myanmar/Burma endvidere slettes fra listen over tredjelande, hvilke det er anerkendt.

(29) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Farmers & Growers C. I. C« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A, B (med undtagelse af biavl), D, E og F, for så vidt angår Det Forenede Kongerige.

(30)Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A, B (med undtagelse af biavl), D, E og F, for så vidt angår Det Forenede Kongerige.

(31) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A og D, for så vidt angår Kina.

(32) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organic Food Federation« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A, B, D, E og F, for så vidt angår Det Forenede Kongerige.

(33) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Organización Internacional Agropecuaria« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at udvide godkendelsen for produktkategori A og D til Ukraine og Tyrkiet og at udvide godkendelsen for Rusland til produktkategori E.

(34) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd«, hvori der anmodes om at få godkendelsen trukket tilbage og blive fjernet fra listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Kommissionen har godkendt anmodningen.

(35) Kommissionen er blevet informeret om, at Kosovo har fået tildelt et forkert kodenummer for kontrolorganet »Q-check«. Dette kodenummer skal derfor ændres til det korrekte ISO-kodenummer.

(36) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Quality Welsh Food Certification Ltd« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori D for så vidt angår Det Forenede Kongerige.

(37) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Soil Association Certification Limited« om ændring af dets specifikationer. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A, B, C, D, E og F for så vidt angår Det Forenede Kongerige. På anmodning af kontrolorganet fjernes produktkategori B for Cameroun og Sydafrika, eftersom der mangler operatører.

(38) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »Southern Cross Certified Australia Pty Ltd« om at blive optaget på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende dette kontrolorgan for produktkategori A, B, D og E for så vidt angår Fiji, Malaysia, Samoa, Singapore, Tonga og Vanuatu samt for produktkategori B og E og for vin og gær under produktkategori D for Australien.

(39) Kommissionen har modtaget og behandlet en anmodning fra »SRS Certification GmbH« om optagelse på listen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grundlag af de modtagne oplysninger er Kommissionen nået til den konklusion, at det er berettiget at godkende nævnte kontrolorgan for produktkategori A, D og E for så vidt angår Kina og Taiwan.

(40) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor ændres.

(41) Som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen den 1. februar 2020 har »Biodynamic Association Certification«, »Organic Farmers & Growers C.I.C«, »Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd«, »Organic Food Federation«, »Quality Welsh Food Certification Ltd« og »Soil Association Certification Limited« anmodet om at blive godkendt som kontrolorgan, der er kompetent til at foretage kontrol og udstede attester i Det Forenede Kongerige som tredjeland, jf. artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 834/2007. Denne godkendelse bør derfor have virkning fra udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (herefter »udtrædelsesaftalen«), uden at dette berører anvendelsen af EU-retten på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland til udtrædelsesaftalen sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol.

(42 )I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 834/2007 kan den kompetente myndighed i Nordirland overdrage kontrolbeføjelser til kontrolmyndigheder og delegere kontrolopgaver til kontrolorganer.

(43) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2196
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro