Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/606 av 14 April 2021 om endring av vedlegg I, IV-XIII og XVI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 med hensyn til opplysningene om Hviterussland og Storbritannia og kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey i listen over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum til Den europeiske union

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/606 of 14 April 2021 amending Annex I, Annexes IV to XIII, and Annex XVI to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the entries of Belarus and of the United Kingdom and the Crown Dependencies of Guernsey, the Isle of Man and Jersey in the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain animals and goods intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/606 gjør endringer i forordning (EU) 2021/405 om lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel av animalske varer fra. Når det gjelder forordning (EU) 2021/405 og begrunnelsen for innføringen av denne, viser vi til forenklet prosedyrenotat knyttet til gjennomføringen av denne rettsakten. Bakgrunnen for forordning (EU) 2021/606 er i hovedsak Storbritannia sin uttreden fra EU. Forordning (EU) 2021/405 ble utformet uten å ta inn Storbritannia som tredjestat, slik at dette nå må gjøres i en ny forordning. Tilsvarende endringer, som de som forordning (EU) 2021/606 gjør, er gjennomført i den någjeldende forordning (EU) 2019/626 om hvilke tredjestater det kan innføres diverse animalske varer fra. Innføringen av forordning (EU) 2021/405 vil oppheve forordning (EU) 2019/626 og endringene må derfor også gjennomføres i forordning (EU) 2021/405.

Rettsakten innebærer at Storbritannia, inkludert kronbesittelsene, Guernsey, Isle of Man og Jersey, føres inn i listene over tredjestater det til unionen kan innføres visse dyr og varer beregnet på konsum fra. I tråd med avtalen om Storbritannias og Nord Irlands uttreden fra EU, og protokoll om Irland/Nord Irland, artikkel 5 (4), fastslås at EU-regelverk som er angitt i vedlegg 2 til den protokollen, fortsatt skal gjelde for Nord Irland selv etter Storbritannia har forlatt EU. Listeføringen av Storbritannia må derfor leses som unntatt Nord Irland og produkter fra Nord Irland vil dermed anses å komme fra EU/EØS-området og ikke en tredjestat.

Rettsakten innebærer at Storbritannia føres inn som tredjestat det kan innføres animalske varer, som faller inn under kategoriene regulert i forordning (EU) 2021/405 Vedlegg I, Vedlegg IV til Vedlegg XIII og Vedlegg XVI, til unionen fra. Kronbesittelsene, Guernsey, Isle of Man og Jersey, behandles individuelt slik at oppføringene av de på listene i de enkelte vedleggene vil variere noe, de føres heller ikke opp i alle vedleggene som Storbritannia føres opp i.

I tillegg til de endringene rettsakten gjør knyttet til Storbritannia, herunder kronbesittelsene, gjøres det også en endring av oppføringen av Hviterussland. I forordning (EU) 2021/405 Vedlegg IX gjøres den endringen at begrensningen til "only wild catch" fjernes. Fiskeriprodukter omhandlet i artiklene 13, 18 (3), 19 (4), 22 (b) og 15 (d) kan dermed innføres fra Hviterussland. I fortalepunkt (3) til rettsakten fremkommer at Kommisjonen har vurdert at Hviterussland oppfyller de aktuelle kravene til reststoffprogram ett beslutning 2011/163/EU artikkel 1 og kravene i forordning (EU) 2019/625 artikkel 4 bokstavene (a) til (f).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Storbritannia, herunder kronbesittelsene, er allerede idag oppført som tredjestater de aktuelle animalske varene kan innføres fra. Endringen vil innarbeides i samme forskrift som implementerer forordning (EU) 2021/405 i norsk rett. Denne forskriften vil oppheve dagens forskrift om offentlig kontroll - lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og forslag til ny forskrift blir derfor ikke sendt på høring. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.04.2021
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.08.2021
Anvendes fra i Norge
26.08.2021