Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/962 av 12. juni 2019 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til innføring av to nye funksjonsgrupper av fôrtilsetningsstoffer

Commission Regulation (EU) 2019/962 of 12 June 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of two new functional groups of feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.10.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 1831/2003 artikkel 6 gir fem kategorier av tilsetningsstoffer i fôrvarer; teknologiske tilsetningsstoffer, sensoriske tilsetningsstoffer, ernæringsmessige tilsetningsstoffer, avltekniske tilsetningsstoffer, og koksidiostatka og histomonostatika. Vedlegg I i samme forordning gir grupper av tilsetningsstoffer under de ulike kategoriene.

I kategorien teknologiske tilsetningsstoffer er det foreslått en ny funksjonell gruppe tilsetningsstoffer med navnet «Andre teknologiske tilsetningsstoffer». Andre teknologiske tilsetningsstoffer er definert som stoffer, eller når det er relevant, mikroorganismer, som tilsettes fôret for et teknologisk formål som har en gunstig påvirkning på fôrets egenskaper.

I kategorien avltekniske tilsetningsstoffer er det foreslått en ny funksjonell gruppe tilsetningsstoffer med navnet “Stoffer som stabiliserer den fysiologiske tilstanden» (physiological condition stabilisers). Stoffer som styrker den fysiologiske tilstanden er definert som stoffer, eller når det er relevant, mikroorganismer, som ved fôring hjelper friske dyr å stabiliserer deres fysiologiske tilstand og/eller støtter deres motstand mot stress. Dette skal være stoffer som styrker og gir en positiv effekt på dyret. Dette kan være stoffer som reduserer stress eller støtter dyret gjennom ubehagelige faser i livet. Det er viktig å merke seg at det her er snakk om friske dyr. Slike stoffer passer i dag ikke inn i noen av de eksisterende gruppene av avltekniske tilsetningsstoffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2019
Anvendelsesdato i EU
03.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.07.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.10.2019
Anvendes fra i Norge
15.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0962
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro