Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 av 15. mars 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til institusjoners offentliggjøring av opplysningene nevnt i åttende del avdeling II og III i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013, delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555, Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2295

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards with regard to public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 and Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.8.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen, CRR).

Forordningen inneholder offentliggjøringskrav til institusjoner underlagt CRR. CRR er blitt vesentlig endret av CRR 2. Forordningen inneholder endringer som følger av CRR2, og samler alle offentliggjøringskravene i en og samme rettsakt. Dermed opphever forordningen også fire tidligere forordninger som har inneholdt offentliggjøringskrav knyttet til forskjellige deler av kapitalkravsregelverket.

Forordningens vedlegg inneholder en lang rekke standardskjemaer som institusjonene kan benytte i sin offentliggjøring. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil gjennomføres i norsk forskrift ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye offentliggjøringskrav vil først og fremst få konsekvenser for foretakene. CRR2 inneholder større grad av proporsjonalitet i disse kravene. Mindre institusjoner kan få forholdsvis store administrative lettelser. Større institusjoner kan få noe strengere krav.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten innebærer nye offentliggjøringskrav i lys av endringene til CRR i CRR2. Det må derfor vurderes om det er behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunkt slik at den trer i kraft tidligst samtidig som at CRR2 trer i kraft i EØS/EFTA-statene.

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og er gjennomført i CRR/CRD IV-forskriften § 2 andre ledd nr. 61

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2021
Anvendelsesdato i EU
28.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0637
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro