Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 av 15. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til institutters offentliggjøring av opplysninger som er omtalt i del 8, avsnitt II og III, i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013, delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555, Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/200 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2295

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards with regard to public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013, Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555, Commission Implementing Regulation (EU) 2016/200 and Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen, CRR).

Forordningen inneholder offentliggjøringskrav til institusjoner underlagt CRR. CRR er blitt vesentlig endret av CRR 2. Forordningen inneholder endringer som følger av CRR2, og samler alle offentliggjøringskravene i en og samme rettsakt. Dermed opphever forordningen også fire tidligere forordninger som har inneholdt offentliggjøringskrav knyttet til forskjellige deler av kapitalkravsregelverket.

Forordningens vedlegg inneholder en lang rekke standardskjemaer som institusjonene kan benytte i sin offentliggjøring.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil gjennomføres i norsk forskrift ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Nye offentliggjøringskrav vil først og fremst få konsekvenser for foretakene. CRR2 inneholder større grad av proporsjonalitet i disse kravene. Mindre institusjoner kan få forholdsvis store administrative lettelser. Større institusjoner kan få noe strengere krav.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten innebærer nye offentliggjøringskrav i lys av endringene til CRR i CRR2. Det må derfor vurderes om det er behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunkt slik at den trer i kraft tidligst samtidig som at CRR2 trer i kraft i EØS/EFTA-statene.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2021
Anvendelsesdato i EU
28.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet