Kontroll med animalske produkter: endring av vedlegg til gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/34 av 22. desember 2021 som endrer vedlegg III, VIII, IX og XI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 med hensyn til listen over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det er tillatt å innføre til Unionen visse typer vilt fjærkre beregnet på konsum, av forsendelser av visse toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkdyr og sjøsnegler, av visse fiskeprodukter og av froskelår og snegler, og som opphever beslutning 2007/82/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/34 of 22 December 2021 amending Annexes III, VIII, IX and XI to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain wild game birds intended for human consumption, of consignments of certain bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods, of certain fishery products, and of frogs’ legs and snails, and repealing Decision 2007/82/EC

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsfordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 er der fastsat krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de gældende krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed. Navnlig gælder det, at indførsel til Unionen af disse varer og dyr er underlagt kravet om, at de kommer fra et tredjeland eller en region heri, der er opført på en liste i overensstemmelse med artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 er der fastlagt lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Unionen, jf. artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

(3) For at blive opført på listen skal et tredjeland eller en region heri opfylde kravene i artikel 127 i forordning (EU) 2017/625 og kravene i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2019/625.

(4) I henhold til artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2019/625 er eksistensen, iværksættelsen og meddelelsen af en plan for overvågning af restkoncentrationer, der er godkendt af Kommissionen, en forudsætning for, at tredjelande eller regioner heri kan optages på den i artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede liste. Ved Kommissionens afgørelse 2011/163/EU godkendtes de overvågningsplaner for restkoncentrationer, der var forelagt af visse tredjelande vedrørende bestemte dyr og animalske produkter opført på listen i bilaget til afgørelsen.

(5) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 blev godkendelsen af Tunesiens overvågningsplan for restkoncentrationer vedrørende vildtlevende vildt ophævet. Tunesien bør derfor udgå af listen over tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af visse typer vildtlevende fjervildt til konsum er tilladt, i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405. Tunesien er blevet underrettet herom.

(6) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 godkendtes Ukraines overvågningsplan vedrørende havsnegle i underkategorien »bløddyr«. Da Ukraine har fremlagt relevant dokumentation og garantier for, at landet opfylder kravene i EU-lovgivningen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af havsnegle fra akvakultur, bør det pågældende tredjeland tilføjes på listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger til Unionen af sendinger af visse toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, jf. bilag VIII til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405. Ukraine er blevet underrettet herom.

(7) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 blev kategorien »akvakulturprodukter« i bilaget til afgørelse 2011/163/EU opdelt i fire underkategorier »fisk«, »produkter af fisk«, f.eks. kaviar, »krebsdyr« og »bløddyr«. Af hensyn til konsekvens og klarhed bør bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 ændres for at præcisere, hvilke underkategorier af akvakulturprodukter, som tredjelandene er godkendt til, hvis det er relevant.

(8) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 godkendtes overvågningsplanerne for restkoncentrationer vedrørende akvakulturprodukter fra Albanien, Argentina, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Chile, Falklandsøerne, Færøerne, Isle of Man, Israel, Japan, Kenya, Mauritius, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nordmakedonien, Serbien, Singapore, Schweiz, Tunesien, Tyrkiet, Uganda, Ukraine, Det Forenede Kongerige og Uruguay, bl.a. alt efter hvad der relevant, for så vidt angår underkategorien »fisk«. Bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres for at afspejle denne godkendelse. De pågældende tredjelande er blevet underrettet herom.

(9) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 godkendtes overvågningsplanerne for restkoncentrationer vedrørende akvakulturprodukter fra Bangladesh, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexico, Marokko, Myanmar/Burma, Panama, Peru, Filippinerne, Saudi-Arabien, Sydkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, USA og Vietnam, bl.a. alt efter hvad der relevant, for så vidt angår underkategorierne »fisk« og »krebsdyr«. Bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres for at afspejle denne godkendelse. De pågældende tredjelande er blevet underrettet herom.

(10) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 godkendtes overvågningsplanerne for restkoncentrationer vedrørende akvakulturprodukter fra Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambique, Ny Kaledonien, Nicaragua, Nigeria, Tanzania og Venezuela for så vidt angår underkategorien »krebsdyr«. Bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres for at afspejle denne godkendelse. De pågældende tredjelande er blevet underrettet herom.

(11) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 godkendtes Irans overvågningsplan for restkoncentrationer vedrørende akvakulturprodukter for så vidt angår underkategorierne »produkter af fisk (kaviar)« og »krebsdyr«. Da Iran nu har fremlagt tilstrækkelig dokumentation og garantier for, at landet opfylder kravene i EU-lovgivningen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af produkter af fisk (kaviar) og krebsdyr fra akvakultur, bør oplysningerne om landet ændres i listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger til Unionen af sendinger af visse fiskevarer, jf. bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405. Iran er blevet underrettet herom.

(12) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/2315 blev godkendelsen af Omans overvågningsplan for restkoncentrationer vedrørende fisk trukket tilbage. Oman bør derfor udgå af listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra indførsel til Unionen af visse typer fiskevarer er tilladt, i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405. Oman er blevet underrettet herom.

(13) Bilag XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 indeholder listen over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af frølår og snegle til Unionen. Georgien og Rusland bør tilføjes på listen for så vidt angår snegle, da de har fremlagt passende dokumentation og garantier for, at de opfylder kravene i EU-lovgivningen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af disse varer.

(14) I henhold til Kommissionens beslutning 2007/82/EF skal medlemsstaterne forbyde import fra Guinea af alle fiskevarer bestemt til konsum. Kommissionen gennemførte en audit i Guinea i 2019 for at evaluere de eksisterende kontrolsystemer for fiskevarer bestemt til konsum og eksport til Unionen. Den 7. maj 2021 meddelte Kommissionen Guinea, at de fremlagte oplysninger var tilfredsstillende, og at 2019-auditten var blevet afsluttet med et positivt resultat. Beslutning 2007/82/EF bør derfor ophæves. På baggrund af resultatet af auditten bør Guinea fortsat opføres i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 som et tredjeland, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger til Unionen af sendinger af vildfisk, der ikke er tilberedt eller forarbejdet på anden vis end ved hovedskæring, rensning, nedkøling eller nedfrysning.

(15) Bilag III, VIII, IX og XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres.

(16) Af hensyn til sammenhængen med afgørelse 2011/163/EU og af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(17) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.12.2021
Anvendelsesdato i EU
14.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet