Kontroll med animalske produkter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om tredjestater godkjent for import av visse fiskeprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1389 av 2. august 2022 om endring og retting av vedlegg IX til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 med hensyn til lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel til unionen av visse fiskeprodukter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1389 of 2 August 2022 amending and correcting Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain fishery products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/1389 gjør endringer i forordning (EU) 2021/405 om lister over tredjestater eller regioner i disse som er godkjent for innførsel av animalske varer fra. Det gjøres endringer og korrigeringer i forordning (EU) 2021/405 vedlegg IX angående hvilke tredjestater eller regioner i disse det kan innføres visse fiskeriprodukter fra.

I fortalepunkt (3) til forordning (EU) 2022/1389 fremkommer det at tredjestatene Bangladesh, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Indonesia, India, Sør Korea, Sri Lanka, Myanmar/Burma, Mexico, Malaysia, Panama, Peru, Filippinene, Saudi Arabia, Thailand, Taiwan og Vietnam har fått godkjent sine kontrollprogrammer for reststoffer for alle fiskeriprodukter i kategorien akvakultur og endringene er tatt inn i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endringer i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (4) til forordning (EU) 2022/1389 fremkommer det at tredjestaten Marokko har fått godkjent sitt kontrollprogram for reststoffer for "finfish" i kategorien akvakultur og endringen er tatt inn i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endring i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (5) til forordning (EU) 2022/1389 fremkommer det at for Iran er rogn føyd til kaviar og krepsdyr i kategorien akvakultur i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endringer i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (6) fremkommer at Uganda har fått trukket tilbake godkjenningen av sitt kontrollprogram for reststoffer for "finfish" produkter i kategorien akvakultur. Uganda skal derfor fjernes fra listen over godkjente tredjestater for detnne kategorien og denne endringen er tatt inn i vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2011/163/EU. Forordning (EU) 2022/1389 gjør tilsvarende endringer i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405.

I fortalepunkt (7) fremkommer at forordning (EU) 2022/363 førte opp De forente arabiske emirater i vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 for akvakuturprodukter selv om tredjestaten ikke hadde fremlagt et kontrollprogram for reststoffer for kategorien akvakulturprodukter. Forordning (EU) 2022/1389 fjerner derfor De forente arabiske emirater fra vedlegg IX til forordning (EU) 2021/405 for den aktuelle kategorien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gjør mindre endringer i forordning (EU) 2021/405 om fra hvilke tredjestater det til Unionen kan innføres animalske varer fra. Endringene vil innarbeides i den forskriften som gjennomfører forordning (EU) 2021/405.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses ikke å gi økonomiske eller administrative konsekvenser, fordi den ikke medfører store endringer knyttet til hvilke tredjestater som Unionen kan importere aktuelle produkter fra.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-Kommisjonen den 2. august 2022, og kunngjort i Official journal 11. august 2022.

Rettsakten trådte i kraft i EU den 12. august 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2022
Anvendes fra i Norge
03.10.2022