Kontroll med animalske produkter: endringer til gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1327 av 10. august 2021 om endring av vedlegg II, IX og XV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 med hensyn til listen over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det er tillatt å innføre til Unionen ferskt kjøtt av ville hovdyr, fiskeriprodukter fra havbruk og insekter, og retting av vedlegg XI til nevnte gjennomføringsforordning med hensyn til listen over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det er tillatt å innføre til Unionen froskelår og snegler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1327 of 10 August 2021 amending Annexes II, IX and XV to Implementing Regulation (EU) 2021/405 as regards the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of fresh meat of wild solipeds, fishery products from aquaculture, and insects, and correcting Annex XI to that Implementing Regulation as regards the list of third countries and regions thereof authorised for the entry into the Union of frogs’ legs and snails

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.9.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.
BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 supplerer forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår kravene vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum fra tredjelande eller regioner heri med henblik på at sikre, at de opfylder de gældende krav i henhold til de i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625 omhandlede regler eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente (ligestillede) hermed. Disse krav omfatter identifikation af de dyr og varer til konsum, som kun kan komme ind i Unionen fra tredjelande eller regioner, der er listeopført i henhold til artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

(2) Et tredjeland eller en region heri kan kun optages på den liste, der er omhandlet i artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625, hvis det/den opfylder kravene i artikel 127 i forordning (EU) 2017/625 og kravene i artikel 4, litra a)-f), i delegeret forordning (EU) 2019/625. Kravet i artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2019/625 er, at der eksisterer, iværksættes og meddeles en plan for overvågning af restkoncentrationer, der, hvis en sådan er påkrævet, er godkendt af Kommissionen i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF.

(3) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 er der fastsat lister over tredjelande og regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Unionen i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/625, mens Kommissionens afgørelse 2011/163/EU godkender de overvågningsplaner for restkoncentrationer, som visse tredjelande har forelagt vedrørende specifikke dyr og animalske produkter, der er opført i bilaget til nævnte afgørelse.

(4) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 ændredes afgørelse 2011/163/EU og godkendtes visse tredjelandes overvågningsplaner for restkoncentrationer, som opfylder kravet i artikel 4, litra f), i delegeret forordning (EU) 2019/625. Nogle af disse tredjelande havde allerede fremlagt relevant dokumentation og garantier for, at de pågældende dyr og varer opfylder kravene i artikel 4, litra a)-e), i delegeret forordning (EU) 2019/625. Disse lande bør derfor optages på listerne i gennemførelsesforordning (EU) 2021/405.

(5) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 blev godkendelsen af overvågningsplanerne for restkoncentrationer fra visse tredjelande, som i øjeblikket er opført på listerne i gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, ophævet eller begrænset. Listerne i gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør ændres i overensstemmelse hermed for at fjerne eller begrænse tilladelsen til disse lande.

(6) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 godkendtes Namibias overvågningsplan for restkoncentrationer vedrørende vildtlevende vildt. Da Namibia har fremlagt tilstrækkelig(e) dokumentation og garantier for, at det opfylder kravene i EU-lovgivningen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af fersk kød, undtagen spiselige slagtebiprodukter og hakket kød, og af tilberedt kød fra vildtlevende dyr af hestefamilien, bør dette land tilføjes på listen over tredjelande, hvorfra indførsel til Unionen af kød af vildtlevende dyr af hestefamilien er tilladt, i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, med bemærkningen »Kun vildtlevende vildt«.

(7) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 godkendtes Nigerias overvågningsplan for restkoncentrationer vedrørende akvakultur med bemærkningen »Undtagen fisk«. Da Nigeria har fremlagt tilstrækkelig(e) dokumentation og garantier for, at det opfylder kravene i EU-lovgivningen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af fiskevarer fra akvakultur, bør oplysningerne om Nigeria på listen i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 ændres, således at landet får tilladelse til indførsel af sendinger af fiskevarer fra akvakultur til Unionen med undtagelse af fisk.

(8) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 godkendtes Omans overvågningsplan for restkoncentrationer vedrørende akvakultur med bemærkningen »Undtagen krebsdyr«. Da Oman har fremlagt tilstrækkelig(e) dokumentation og garantier for, at det opfylder kravene i EU-lovgivningen vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af fiskevarer fra akvakultur, bør oplysningerne om Oman på listen i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 ændres, således at landet får tilladelse til indførsel af sendinger af fiskevarer fra akvakultur til Unionen med undtagelse af krebsdyr.

(9) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 blev bemærkningen »Undtagen krebsdyr« tilføjet til godkendelsen af overvågningsplanerne for restkoncentrationer vedrørende akvakultur på Falklandsøerne og i Montenegro, Marokko og Ukraine. Disse lande bør derfor ikke have tilladelse til indførsel til Unionen af krebsdyr fra akvakultur. Bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres.

(10) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 blev bemærkningen »Undtagen fisk« tilføjet til godkendelsen af overvågningsplanerne for restkoncentrationer vedrørende akvakultur i Guatemala, Mozambique, Nicaragua ogTanzania. Disse lande bør derfor ikke have tilladelse til indførsel til Unionen af fisk fra akvakultur. Bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres.

(11) Ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653 ændredes fodnoterne vedrørende akvakulturprodukter. »Kun krebsdyr« og »Kun fisk« blev erstattet med henholdsvis »Undtagen fisk« og »Undtagen krebsdyr«. Af konsekvenshensyn er det nødvendigt at tilpasse affattelsen af bemærkningerne i bilag IX til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 til teksten i gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/653.

(12) Den 12. marts 2021 forelagde Det Forenede Kongeriges kompetente myndighed Kommissionen det relevante spørgeskema til vurdering af indførsel af insekter til konsum til Unionen. Den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige besvarede alle spørgsmål tilfredsstillende og fremlagde derfor tilstrækkelig(e) dokumentation og garantier over for Kommissionen for, at krav ligestillede med artikel 126, stk. 1, i forordning (EU) 2017/625 var opfyldt. Det Forenede Kongerige bør derfor optages på listen over tredjelande, der har tilladelse til indførsel til Unionen af sendinger af insekter, i bilag XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405, uden at det påvirker anvendelsen af EU-retten på og i Det Forenede Kongerige med hensyn til Nordirland, jf. artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol.

(13) Bilag II, IX og XV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor ændres.

(14) Bilag XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 indeholder fejl vedrørende Armenien og Aserbajdsjan med hensyn til udeladelse og produktgodkendelse. Disse fejl ændrer tekstens betydning.

(15) Bilag XI til gennemførelsesforordning (EU) 2021/405 bør derfor berigtiges.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.08.2021
Anvendelsesdato i EU
31.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.09.2021
Anvendes fra i Norge
10.09.2021