Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/68 av 16. januar 2019 om fastsettelse av tekniske spesifikasjoner for merking av skytevåpen og vesentlige deler av disse i samsvar med rådsdirektiv 91/477/EØF om kontroll med erverv og besittelse av våpen

Commission Implementing Directive (EU) 2019/68 of 16 January 2019 establishing technical specifications for the marking of firearms and their essential components under Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 91/477/EØF skal medlemsstaterne sikre, at skydevåben og væsentlige dele heraf, hvad enten de udgør en del af et skydevåben eller sælges særskilt, forsynes med en tydelig, permanent og unik mærkning. I artikel 4, stk. 2, i direktivet fastlægges de oplysninger, der skal indgå i mærkningen for at øge sporbarheden af skydevåben og væsentlige dele heraf samt for at lette deres frie bevægelighed. For meget små væsentlige dele er de oplysninger, der skal indgå i mærkningen, begrænset til et serienummer eller en alfanumerisk eller digital kode. I henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, skal medlemsstaterne oprette et dataregistreringssystem og registrere alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne spore og identificere skydevåben, herunder oplysninger om mærkningen af et skydevåben og dets væsentlige dele og oplysninger om eventuelle ombygninger eller ændringer af et skydevåben, der fører til en ændring i dets kategori eller underkategori, bl.a. oplysninger om den enhed, som har erstattet eller ændret en væsentlig del.

(2) I tilfælde af en overførsel fra statslige lagre med henblik på permanent civil brug skal identiteten af den overførende enhed også indgå i mærkningen. Med mindre identiteten allerede er en del af den eksisterende mærkning, skal den medtages ved overførslen til civil brug.

(3) I henhold til direktiv 91/477/EØF skal medlemsstaterne også sikre, at hver basispakke med komplet ammunition forsynes med mærkning med angivelse af fabrikantens navn, sendingens (partiets) identifikationsnummer samt kaliber og ammunitionstype. På grund af den nuværende markedspraksis for emballering af ammunition og den aktuelle teknologi er det på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt at fastlægge tekniske specifikationer for denne mærkning. Dette direktiv bør derfor kun finde anvendelse på mærkningen af skydevåben og væsentlige dele heraf (herunder meget små væsentlige dele).

(4) Passende skriftstørrelser for mærkningen er af afgørende betydning for at opfylde målet om at øge sporbarheden af skydevåben og væsentlige dele heraf. I de tekniske specifikationer bør der derfor fastsættes en mindste skriftstørrelse, som medlemsstaterne skal overholde, når de fastsætter skriftstørrelsen for mærkningen i deres nationale lovgivning.

(5) Under henvisning til De Forenede Nationers internationale standarder for kontrol med håndvåben (ISACS) vedrørende mærkning og registrering bør rammer og låsestole fremstillet af ikke-metalliske materialer af en art, der kan begrænse mærkningens tydelighed og bestandighed (for eksempel rammer eller låsestole lavet af visse kategorier af polymerer), have deres mærkning præget i en metalplade, der indlejres permanent i rammens eller låsestolens materiale. Det bør stå medlemsstaterne frit for at tillade anvendelsen af en anden teknik, som for eksempel dybdegravering med laserstråler, som sikrer en tilsvarende grad af tydelighed og bestandighed for mærkningen af rammer og låsestole fremstillet af ikkemetalliske materialer.

(6) For at fremme sporbarheden for skydevåben og væsentlige dele heraf i medlemsstaternes dataregistreringssystem bør medlemsstaterne kun kunne vælge mellem det latinske, det kyrilliske eller det græske alfabet, når de fastsætter, hvilket alfabet eller hvilke alfabeter der må anvendes til mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf. På samme måde bør de talsystemer, der anvendes til mærkning af skydevåben og væsentlige dele heraf, begrænses til arabertal eller romertal, som fastsat af hver enkelt medlemsstat.

(7) Dette direktiv tilsidesætter ikke artikel 3 i direktiv 91/477/EØF.

(8) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(9) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 13b, stk. 1, i direktiv 91/477/EØF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.01.2019
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2020
Anvendelsesdato i EU
17.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet