Kontroll ved import av fôr- og matvarer: endringsbestemmelser om innførselsdokumenter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1714 av 30. september 2019 om endring av forordning (EF) nr. 136/2004 og (EF) 282/2004 med hensyn til modellen til innførselsdokument (CVED) for produkter og dyr, og om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 med hensyn til modellen til innførselsdokumentet (CED) for visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1714 of 30 September 2019 amending Regulations (EC) No 136/2004 and (EC) No 282/2004 as regards the model of common veterinary entry document for products and animals and amending Regulation (EC) No 669/2009 as regards the model of common entry document for certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2019)

Sammendrag av innhold
EUs nye kontrollforordning, forordning (EU) 2017/625, skal tre i kraft i EU 14. desember 2019 og erstatte dagens kontrollforordning, forordning (EF) nr. 882/2004. Forordningen vil gi et godt og helhetlig regelverk for de fleste elementene knyttet til kontrollvirksomhet på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m). Kommisjonen (KOM) har i tillegg fått i oppdrag å lage utfyllende regler tilknyttet til hovedreglene i kontrollforordningen (OCR - Official Control Regulation).

Rettsakten stiller opp overgangsregler for bruken av innførselsdokumentet på det veterinære (CVED) og ikke-veterinære (ikke-animalsk fôr/næringsmidler)(CED) i tilknytning til digitaliseringen av TRACES, der disse forsendelsene skal registreres inn. Dette har sammenheng med den nye OCR (ny kontrollforordning - 2017/625) som åpner for muligheten for elektroniske dokumenter som følger forsendelsene. KOM legger opp til at næringen kan på nåværende tidspunkt velges mellom å bruke det nye systemet TRACES NT (med el.dok.), eller holde seg til det gamle (med papirdok.).

Rettsakten medfører endring av rettsaktene 136/2004 (CVED for animalske produkter, jf. 97/78/EF), 282/2004 (CVED for levende dyr, jf. 91/496/EØS) og 669/2009 (CED for ikke-animalske produkter).

Ved å åpne opp for denne muligheten, med elektroniske dokumenter allerede nå, håper KOM å bidra til en mer smidig overgang til denne nye muligheten med elektroniske dokumenter og dermed gjøre arbeidet for næringen og kompetent myndighet noe enklere på sikt.

Rettsakten gjør de samme innholdsmessige endringene til rettsaktene 136/2004, 282/2004 og 669/2009 når det gjelder innførselsdokumentet (CVED/CED) og bruken av elektroniske dokumenter.

Endringene redegjør for muligheten for bruken av elektroniske innførselsdokumenter og hvilke krav som stilles for bruken. Der stilles det opp krav til hvilke dokument som skal brukes, og hvordan det skal signeres og stemples elektronisk.

Rettsakten inneholder også nye utgaver av innførselsdokumentene (CVED/CED) som skal benyttes ved elektronisk overføring. De enkelte rettsaktene vil dermed inneholde to utgaver av innførselsdokumentet, en variant som skal kun brukes til papirutgaven og en variant som skal kun brukes hvis man går elektronisk.

Rettsakten vil gjelde frem til og med 13. desember 2019, ettersom OCR (2017/625 trer i kraft 14. desember 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil medføre at et behov for å endre de tre rettsaktene som gjennomfører reglene om innførselsdokumenter i norsk rett. Disse er:

- forskrift 30. november 2005 nr. 1347 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater

- forskrift 30. november 2005 nr. 1348 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 282/2004 om innføring av et dokument for deklarering og veterinær grensekontroll av levende dyr som innføres til EØS-området fra tredjestater

- forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Mattilsynet vil også måtte lage nye rutiner og veiledere for bruken av elektroniske dokumenter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil kunne medføre en mulig forenkling for næringen ved at alt gjøres elektronisk. Det vil måtte regnes med en mulig økt tidsbruk hos næringen for å sette seg inn i de nye reglene og prosedyrene. Men dette er tid de vil ha nytte av for fremtid import der disse reglene er de samme som OCR legger opp til.

For Mattilsynet vil dette kunne forenkle arbeidet noe, men det forutsetter at systemene er på plass for Norge i forbindelse med IMSOC/TRACES. Norge bruker allerede i dag TRACES til innmelding og behandling av importkontrollen av levende dyr, animalske produkter og ikke-animalske produkter, slik at vi vil ha nytte av å bruke denne muligheten frem til OCR gjør det til hovedregel. Mattilsynet vil også måtte bruke tid på å sette oss inn i dette prosedyren med elektroniske dokumenter, men dette er tid som vi uansett ville ha måttet bruke. Mattilsynets er gang med kursing av inspektørene i bruken av nye TRACES NT.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten åpner opp for bruken av elektroniske utgaver av innførselsdokumentet (CVED/CED) allerede nå og dette vil kunne bidra til å gi Mattilsynet og næringen erfaring med slike dokumenter allerede nå før OCR (2017/625) gjør dette til hovedregel ved innførsel til EØS fra stater utenfor EØS.

Det er en forutsetning at vi har på plass systemene for å kunne behandle slike innførselsdokumenter i TRACES NT.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av EU-kommisjonen 30. september 2019, og kunngjort i Official Journal 14. oktober 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.09.2019
Anvendelsesdato i EU
17.10.2019
Opphører å gjelde
13.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet