Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/978 av 14. juni 2019 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014 om fritak fra visse bestemmelser i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 med hensyn til transport av flytende oljer og fettstoffer til sjøs

Commission Regulation (EU) 2019/978 of 14 June 2019 amending the Annex to Regulation (EU) No 579/2014 granting derogation from certain provisions of Annex II to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the transport of liquid oils and fats by sea

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.9.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listen over hvilke stoffer som det er tilatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker i forrige transport for at man kan benytte de samme beholderne/konteinerne/tankene til å frakte flytende oljer og fettstoffer i neste, påfølgende transport.

EFSA (European Food Safety Authority) vurderte i 2016 at stoffene Ethyl-tert-butylether og Methylacetat kan transporteres i beholdere/konteinere/tanker i forrige transport. Stoffene tilføres derfor i listen over hvilke stoffer som det er tilatt å transportere i beholdere/konteinere/tanker i forrige transport for at man kan benytte de samme beholderne/konteinerne/tankene til å frakte flytende oljer og fettstoffer i neste, påfølgende transport.

Merknader
Rettsakten endrer forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innfører ingen nye plikter eller rettigheter som vil gi økonomiske eller administrative konsekvenser for privatpersoner, næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter seg til EFSAs vurdering. Ethyl-tert-butylether og Methylacetat tas derfor inn i vedlegget til forordning (EU) nr. 579/2014.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.06.2019
Anvendelsesdato i EU
07.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0978
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro