Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse

Tittel

Rekommandasjon nr. A1 av 18. oktober 2017 om utstedelse av bekreftelsen nevnt i artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009

Recommendation No A1 of 18 October 2017 concerning the issuance of the attestation referred to in Article 19(2) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Rekommandasjon nr. A1 fastsetter retningslinjer til bruk ved utstedelse av Portabelt Dokument A1 (A1) for å forhindre at blanketten forfalskes.

Det anbefales at det inkluderes elementer som forenkler autentiseringen når det utstedes et dokumentet. Dersom dokumentet er utstedt elektronisk, bør det ha et serienummer eller identifiseringsnummer på hver side. Dersom det er utstedt manuelt, bør utskriften være tosidig slik at det er tekst på begge sider av arket, og arkene bør være hektet sammen slik at det ikke er enkelt å ta dem fra hverandre. Videre anbefales det at A1-blanketten som er utstedt er registrert på en slik måte at det er enkelt å verifisere at det er autentisk.

Medlemsstatene oppfordres til å informere AC om ulike måter en A1-blankett utstedes på av deres institusjoner, og denne informasjonen bør deles med landenes respektive tilsyn.

Før de utsteder en A1-blankett, anbefales insitutsjonene å vurdere alle relevante opplysninger, enten ved hjelp av offisielle data, eller ved å anmode søkeren om å fremlegge den nødvendige informasjonen. Som veiledning for institusjonene, er det utarbeidet en ikke uttømmende standardisert oversikt over felles spørsmål og spørsmål som er spesifikke for de ulike relevante artiklene i forordning 883/2004. Denne veiledningen finnes som vedlegg til Rekommandasjonen. Vedlegget er delt i en del A som inneholder de felles spørsmålene, og en del B som inneholder spørsmål som er spesifikke for den aktuelle lovvalgs bestemmelsen.

Videre bør det fremgå av søknadsskjemaene at søkeren erklærer at han/hun har besvart alle spørsmålene korrekt og etter beste evne, og at vedkommende er klar over muligheten for kontroll som kan medføre at blanketten trekkes tilbake med tilbakevirkende kraft.

Det anbefales at de kompetente institusjonene har tilgjengelig informasjon om de A1-blankettene som de har utstedt, fortrinnsvis elektronisk. De bør, i henhold til artikkel 15 nr. 1 i forordning 987/2009, informere hverandre om enhver beslutning vedørende lovvalg i tilfeller der personer er yrkesaktive i en annen medlemsstat. Slik informasjon kan gis ved hjelp av systemet for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI).

Merknader
Rekommandasjonen ble vedtatt av Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger 18. oktober 2017 med hjemmel i forordning 883/2004 artikkel 72 bokstav a om administrative spørsmål og tolkningsspørsmål og forordning 987/2009, og trådte i kraft i EU 15. juli 2018. Rekommandasjonen vil ikke kreve endringer i norsk rett. Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene. Rekommandasjoner fattet av Den adminstrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet vesentlige merknader. SU Trygd har konkludert med at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Status
EØS-komiteen vedtok innlemmelse av AC-rekommandasjon nr. A1 ved sin beslutning 236/2019 av 27. september 2019 som trådte i kraft 28. september 2019. Rekommandasjoner fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til ESA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018H0529(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro