Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF med omsyn til protokollane for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og grønsaker, og om endring av direktiv 2003/90/EF med omsyn til visse botaniske namn på planter

Commission Implementing Directive (EU) 2021/746 of 6 May 2021 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC as regards the protocols for the examination of certain varieties of agricultural plant species and vegetable species, and amending Directive 2003/90/EC as regards certain botanical names of plants

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn for henholdvis jordbruks- og hagebruksvekster. Nyhetsprøving (DUS-test) av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med nyhetsprøving og sortslisteopptak i de enkelte medlemslandene, må dette fastsettes særskilt i et gjennomføringsdirektiv. For de arter der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Når CPVO eller UPOV reviderer tidligere fastsatte retningslinjer, må kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF endres slik at det i vedleggene til disse to rettsaktene vises til rett versjon av retningslinjene. I EU ble det i 2020 laget nye retningslinjer for åkerert, oljeraps, bomull, havre, timotei, sareptasennep, brokkoli, pepper, melon artisjokk, tomat, ert, spinat og tomatrotstokker. Siste frist for å ta i bruk de nye retningslinjene er 1. januar 2022.

Rettsakten gjelder også endring av de vitenskapelige navnene på stivsvingel, hvete, durumhvete, sorghum og sudangras.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Det utføres ikke lenger nyhetsprøving eller DUS-test i Norge. Når Mattilsynet mottar søknader om godkjenning av nye sorter for opptak på norsk offisiell sortsliste, kjøper Mattilsynet nyhetsprøvingen fra andre land. Høring av rettsakten hos næringen anses som overflødig da endringene er uten allmenn, praktisk interesse. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
27.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L0746
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro