Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2022/905 av 9. juni 2022 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF med hensyn til protokollene for gransking av visse sorter av jordbruksvekster og grønnsaker

Commission Implementing Directive (EU) 2022/905 of 9 June 2022 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC as regards the protocols for the examination of certain varieties of agricultural plant species and vegetable species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 16.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endring av kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF om sortskjennetegn for henholdvis jordbruks- og hagebruksvekster. Nyhetsprøving (DUS-test) av en sort foregår i samsvar med egne retningslinjer. EUs organ for planteforedlerett (CPVO) utarbeider slike retningslinjer for stadig flere arter. For at retningslinjene skal ha gyldighet i forbindelse med nyhetsprøving og sortslisteopptak i de enkelte medlemslandene, må dette fastsettes særskilt i et gjennomføringsdirektiv. For de artene der CPVO ikke har fastsatt slike retningslinjer, skal det benyttes tilsvarende retningslinjer utarbeidet av den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Når CPVO eller UPOV reviderer tidligere fastsatte retningslinjer, må kommisjonsdirektivene 2003/90/EF og 2003/91/EF endres slik at det i vedleggene til disse to rettsaktene vises til rett versjon av retningslinjene. I EU er det laget nye retningslinjer for hundegras, blåluserne, mellomluserne, villtimotei, timotei, rødkløver, hamp, rug, rughvete, bladbete, kål, hvitkål og rødkål, bladsikori, vannmelon, melon, fennikel, salat, tomat og spinat. Siste frist for å ta i bruk de nye retningslinjene er 1. januar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Relevant regelverk i Norge er forskrift 1. oktober 1999 nr. 1069 om prøving og godkjenning av plantesorter. Det utføres ikke lenger nyhetsprøving eller DUS-test i Norge. Når Mattilsynet mottar søknader om godkjenning av nye sorter for opptak på norsk offisiell sortsliste, kjøper Mattilsynet nyhetsprøvingen fra andre land. Høring av rettsakten hos næringen anses som overflødig da endringene er uten allmenn praktisk interesse. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2022
Anvendelsesdato i EU
30.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet