Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/401 of 19 December 2018 amending Commission Regulation No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.3.2019)

Sammendrag av innhold
Storbritannia har besluttet å melde seg ut av EU med virkning fra 30. mars 2019. I mangel av en samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia vil EU-regelverk slutte å gjelde i Storbritannia fra samme dato. Det vil svekke miljøintegriteten i det felleseuropeiske kvotesystemet på bedriftsnivå dersom Storbritannia trer ut av EU og kvotene som er utstedt til britiske virksomheter i stedet kan benyttes av virksomheter i andre land.

På denne bakgrunn besluttet EU gjennom forordning (EU) 2018/208 å markere hvilke kvoter som er britiske. Formålet var å kunne ta ut av kvotemarkedet britiske kvoter slik at disse ikke lenger skal kunne benyttes til oppgjør for kvoteplikt i andre europeiske land.

Storbritannia og EU har fremforhandlet en avtale med overgangsordninger som - dersom avtalen ratifiseres i EU og i Storbritannia - innebærer at Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til og med 2020. Det vil være uheldig å markere britiske kvoter dersom Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til 2020.

Gjennom rettsakten som er tema for dette EØS-notatet tilføyes det en setning til artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) nr. 389/2013 (registerforordningen). Den nye setningen innebærer at det likevel ikke skal markeres hvilke kvoter som er britiske dersom avtalen med overgangsordninger blir ratifisert i Storbritannia og i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) artikkel 19.

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013, som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 7-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonens forslag har svært begrensede administrative konsekvenser for Norge, men om regelverket innlemmes i EØS-avtalen vil det være behov for å endre klimakvoteforskriften § 7-1 for å reflektere at det er registerforordningen - som endret ved denne rettsakten - som gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Notatet har ikke vært forelagt spesialutvalget for behandling fordi behovet for endringer i norsk regelverk anses minimale, tekniske og uproblematiske. Det anses derfor ikke nødvendig å forelegge notatet for spesialutvalget for klarering

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 14. mars 2019 og trådte i kraft dagen etter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
15.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
27.06.2019