Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013 om opprettelse av et EU-register

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/401 of 19 December 2018 amending Commission Regulation No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.8.2019)

Sammendrag av innhold
Storbritannia har besluttet å melde seg ut av EU med virkning fra 30. mars 2019. I mangel av en samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia vil EU-regelverk slutte å gjelde i Storbritannia fra samme dato. Det vil svekke miljøintegriteten i det felleseuropeiske kvotesystemet på bedriftsnivå dersom Storbritannia trer ut av EU og kvotene som er utstedt til britiske virksomheter i stedet kan benyttes av virksomheter i andre land.

På denne bakgrunn besluttet EU gjennom forordning (EU) 2018/208 å markere hvilke kvoter som er britiske. Formålet var å kunne ta ut av kvotemarkedet britiske kvoter slik at disse ikke lenger skal kunne benyttes til oppgjør for kvoteplikt i andre europeiske land.

Storbritannia og EU har fremforhandlet en avtale med overgangsordninger som - dersom avtalen ratifiseres i EU og i Storbritannia - innebærer at Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til og med 2020. Det vil være uheldig å markere britiske kvoter dersom Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til 2020.

Gjennom rettsakten som er tema for dette EØS-notatet tilføyes det en setning til artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) nr. 389/2013 (registerforordningen). Den nye setningen innebærer at det likevel ikke skal markeres hvilke kvoter som er britiske dersom avtalen med overgangsordninger blir ratifisert i Storbritannia og i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er vedtatt med hjemmel i klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) artikkel 19.

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013, som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 7-1. Klimakvoteforskriften § 7-1 ble endret 27. juni 2019 for å reflektere at det er registerforordningen - som endret ved denne rettsakten - som gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonens forslag har svært begrensede administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Notatet har ikke vært forelagt spesialutvalget for behandling fordi behovet for endringer i norsk regelverk anses minimale, tekniske og uproblematiske. Det anses derfor ikke nødvendig å forelegge notatet for spesialutvalget for klarering

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble publisert i Official Journal 14. mars 2019 og trådte i kraft dagen etter. Rettakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 7-1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
15.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
27.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0401
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro