Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 897/2012 av 1. oktober 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoksystrobin, metoksyfenozid og nikotin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) No 897/2012 of 1 October 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide and nicotine in or on certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoksystrobin, metoksyfenozid og nikotin i eller på visse produkter.

MRL for stoffene acibenzolar-S-metyl, cyazofamid og metoksyfenozid er oppført i vedlegg II og del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

MRL for stoffene amisulbrom, diflufenican, dimoksystrobin og nikotin er oppført i del A til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

Rettsakten er endret med bakgrunn i nye bruksområder og miljøforurensning med nikotin.

MRL for acibenzolar-S-metyl er endret for salat og andre salatplanter.

MRL for amisulbrom er endret for produktene tomater, auberginer og salat.

MRL for cyazofamid er endret for reddiker. Cyazofamid er brukt mot tørråte i potet i Norge.

MRL for diflufenican er endret for produktene oliven for oljeproduksjon.

MRL for dimoksystrobin er endret for produktene rug, sennepsfrø, og solsikkefrø.

MRL for metoksyfenozid er endret for produktgruppen bladgrønnsaker og friske urter.

MRL for nikotin som var midlertidig satt for villsopp, er forlenget for ytterligere to år. Det er uklart hva som er årsak til nikotinrester som påvises i villsopp. Det arbeides ytterligere med å fastslå eventuell forurensningskilde.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, sekjson Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Økonomiske og administrative konsekvenser:Rettsakten kan føre til økninger i behovet for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet,
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Plantevernmiddelet cyazofamid er tillatt brukt mot tørråte i potet i Norge. Endrede MRL for cyazofamid omfatter ikke kulturer i Norge, hvor det er tillatt å bruke cyazofamid. De andre plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og vurdert disse i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffene har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.10.2012
Anvendelsesdato i EU
22.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 80-110
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0897
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro