Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/687 av 4. mai 2018 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende grenseverdier for acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, bixafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2018/687 of 4 May 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar S methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimethalin and teflubenzuron in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene acibenzolar-S-metyl, benzovindiflupyr, bifentrin, bixafen, klorantraniliprol, deltametrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimetalin og teflubenzuron. Alle disse stoffene er godkjent som aktive stoffer (plantevernmidler) i EU og Norge. Godkjenning av preparater for godkjente aktive stoffer skjer nasjonalt og i Norge er det godkjent preparater som inneholder stoffene benzovindiflupyr, bixafen, deltametrin og flonikamid. Endringene i grenseverdier (MRL) i denne rettsakten skyldes implementering av CODEX MRLer og en MRL søknad knyttet til godkjent bruk i EU. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). De er basert på "European Food Safety Authority's" (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

EU legger ned reservasjoner mot å implementere MRLer blant annet hvis det er vurdert å være mulig helsefare for europeiske forbrukere knyttet til foreslåtte CODEX MRLer. Det ligger forpliktelser i EU regelverket om å vurdere implementering av CODEX MRLer og harmonisere EU regelverket mot internasjonale tekniske standarder der dette passer med EU regelverket og ikke vil medføre helsefare for europeiske forbrukere.

EU har lagt ned reservasjoner mot CODEX MRLer for følgende kombinasjoner av plantevernmiddel: acibenzolar-S-methyl (brassica grønnsaker; gresskarkjernefamilien; sitrusfrukt; kiwi); benzovindiflupyr (gresskarkjernefamilien; kjøtt fra landdyr); bixafen (kjøtt fra landdyr); buprofezin (alle produkter); klorantraniliprol (fjørfekjøtt); fipronil (alle produkter); flonikamid (vegetabilske produkter); fluazifop-P (hodekål; tomater; bønner; erter (uten belg); gulrot; potet; kålrot; neper; solsikkefrø; landdyr (kjøtt, fett og spiselig slakteavfall); melk; fjørfekjøtt (muskel, fett og spiselig slakteavfall); egg; fluensulfon (alle produkter); flupyradifuron (alle produkter); imazethapyr (alle produkter); isofetamid (animalske produkter); methoprene (alle produkter); oxathiapiprolin (alle produkter); pendimethalin (brassica bladgrønnsaker unntatt kål; kjøtt fra landdyr; fjørfekjøtt; vårløk og pipeløk); pinoxaden (alle produkter); saflufenacil (alle produkter); spiromesifen (alle produkter).

CODEX MRLer for acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprole, deltamethrin, flonicamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenone, pendimethalin og teflubenzuron, som det ikke gjelder reservasjoner for implementeres i Pesticidforordningen ((EU) nr. 396/2005) unntatt der de gjelder produkter som ikke er oppført på vedlegg I til forordning (EU) nr. 396/2005 eller der CODEX MRLer er lavere enn fastsatt EU MRL. Det er vurdert at disse CODEX MRLene er trygge for europeiske forbrukere. Ved godkjenning av bruk av et preparat som inneholder acibenzolar-S-methyl for kiwi er det søkt om å endre eksisterende MRL og ny MRL ble støttet av EFSA (reasoned opinion).

Forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring av forordningen på EUs Official Journal i Norge vil endringene gjelde umiddelbart når forordningen fastsettes i norsk forskrift.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.05.2018
Anvendelsesdato i EU
05.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0687
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro