Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30. januar 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/461 of 30 January 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2016/522 as regards the exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office from the scope of Regulation (EU) No 596/2014

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til Markedsmisbruksforordningen (MAR) (forordning (EU) 596/2014). Rettsakten er relatert til at Storbritannia trer ut av EU og vil være relevant i tilfelle det ikke blir noen enighet om overgangsperiode mellom EU og Storbritannia.

Kommisjonsforordningen tilføyer Bank of England og the United Kingdom Debt Management Office på listen angitt i kommisjonsforordning (EU) 2016/522 over visse offentlige instanser og sentralbanker som er unntatt fra virkeområdet til MAR. Kommisjonsforordningen får anvendelse i EU fra dagen Storbritannia trer ut av EU dersom det ikke blir noen enighet om overgangsperiode.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Før forordningen tas inn i EØS-avtalen, må det sikres resiprositet: dvs at relevante offentlige instanser og Norges Bank vil få unntak fra bestemmelser som tilsvarer MAR som vil gjelde i Storbritannia. Dette vil være avgjørende for at rettsakten skal være akseptabel for å tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel, forutsatt at relevante offentlige instanser og Norges Bank får unntak fra bestemmelser som tilsvarer MAR som vil gjelde i Storbritannia.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Merk imidlertid at relevante offentlige instanser og Norges Bank må få unntak fra bestemmelser som tilsvarer MAR som vil gjelde i Storbritannia.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse i EØS-EFTA landene.

Status
Forordningen er vedtatt av EU-kommisjonen, men har ikke trådt i kraft i EU. Europaparlamentet og Rådet har rett til å komme med innvendinger til forordningen før den trer i kraft. Forordningen vil innlemmes i EØS-avtalen sammen med innlemmelsen av MAR.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.01.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet