Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2109 av 16. desember 2020 om endring av vedtak 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF med hensyn til listeføring av medlemsstater og regioner anerkjent som offisielt frie for flere landdyrsykdommer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2109 of 16 December 2020 amending Decisions 93/52/EEC, 2003/467/EC, 2004/558/EC and 2008/185/EC as regards the listing of Member States and regions thereof recognised as officially free of several terrestrial animal diseases

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten, vedtak (EU) 2020/2109, er en del av de rettsaktene som endrer EU/EØS-regelverket i forbindelse med Brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland. Storbritannia forlot EU den 31. januar 2020 og samtidig startet en overgangsperiode. I denne overgangsperioden har Storbritannia blitt behandlet som om landet fortsatt var en del av EU og EØS. Denne overgangsperioden tar slutt 31. desember 2020 og EU/EØS-regelverket må derfor endres fra 1. januar 2021 for å ta høyde for Storbritannias nye status som et tredjeland.

Det følger av Brexit-avtalens protokoll om Irland/Nord-Irland artikkel 5(4) at bestemmelser i EU-regelverk angitt i vedlegg 2 til protokollen, og rettsakter hjemlet i disse, skal gjelde for Storbritannia når det gjelder Nord-Irland. Direktivene 64/432/EØF og 91/68/EØF står på listen i protokollens vedlegg 2. Beslutningene 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF, som er hjemlet i de nevnte rettsaktene, inneholder lister over medlemsland med fristatus og tilleggsgarantier for visse landdyrsykdommer. Disse rettsaktene må derfor endres. I samme protokoll er det også bestemt at henvisninger til nasjonale referanselaboratorier i rettssaktene ikke skal inkludere referanselaboratorier i Storbritannia, noe som medfører endring i beslutning 2008/185/EF.

• Endringen av beslutning 93/52/EØF erstatter “Storbritannia” med "Storbritannia (Nord-Irland)" i listen over medlemsstater med fristatus for B.melitensis (for småfe).

• Endringen av beslutning 2003/467/EF erstatter regionene i Storbritannia som er frie for brucellose (for storfe) slik at det bare står Nord-Irland for Storbritannia i listen. I listen over medlemsstater som er frie for EBL (storfe) erstattes “Storbritannia” med "Storbritannia (Nord-Irland)"

• Endringen av beslutning 2004/558/EF fjerner Jersey fra listen over regioner i medlemsstater som har tilleggsgarantier for IBR (storfe).

• Endringen av beslutning 2008/185/EF fører til at "Storbritannia" erstattes av "Storbritannia (Nord-Irland)" i listen over medlemsstater og regioner som er frie for Aujeszky’s disease (svin) og der det er forbudt å vaksinere. Laboratoriet i Weybridge fjernes også fra listen over laboratorier med ansvar for kvaliteten av ELISA-metoder.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (vedlegg A). Endringsforskriften ble fastsatt 29.12.2020.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
På grunn av at det haster å innlemme rettsakten er den kun sendt til orientering i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre i desember 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
03.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D2109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro