Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/2054 av 8. november 2021 om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for IKT-tjenestesektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

Commission Decision (EU) 2021/2054 of 8 November 2021 on the sectoral reference document on best environmental management practices, environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the telecommunications and information and communication technologies (ICT) services sector for the purposes of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.11.2021. EØS-notat offentliggjort 26.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2022)

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i detaljhandelen

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Detaljhandelen er det første dokumentet som ble ferdigstilt. Det blir utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

 • Retail trade  (Detaljhandelen)
 • Tourism (Turistsektoren)
 • Construction (Bygg & anlegg)
 • Public Administration (Offentlig administrasjon)
 • Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)
 • Food and beverage manufacturing (Produksjon av nærringsmidler og drikkevarer)
 • Car manufacturing (Produksjon av biler)
 • Manufacture of electronical and electric equipment produksjon av elektronisk og elektriske utstyr)
 • Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)
 • Waste management (Avfallshåndtering)
 • Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

Les mer om referansedokumentene her: http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/guidance_en.htm

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader

Rettslige konsekvenser

Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Rettsakten medfører ingen krav til endringer i lovverk eller andre forplitelser og Miljødirektoratet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.11.2021
Anvendelsesdato i EU
25.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet