Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for IKT-tjenester

Tittel

(Utkast) Kommisjonsbeslutning om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for IKT-tjenestesektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

(Draft) Commission Decision on the sectoral reference document on best environmental management practices, environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the telecommunications and information and communication technologies (ICT) services sector for the purposes of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk versjon)

(1) Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 pålægges Kommissionen at udarbejde sektorreferencedokumenter for bestemte erhvervssektorer. Dokumenterne skal indeholde bedste praksis for miljøledelse, miljøpræstationsindikatorer og, hvis det er relevant, benchmarks for højeste kvalitet og klassificeringsordninger, der kan bestemme miljøpræstationsniveauet. Organisationer, der er registreret eller forbereder sig på registrering i ordningen for miljøledelse og miljørevision, som er fastlagt ved forordning (EF) nr. 1221/2009, har pligt til at tage hensyn til sektorreferencedokumenterne ved udviklingen af deres miljøledelsessystem, og når de vurderer egne miljøpræstationer i miljøredegørelsen eller den ajourførte miljøredegørelse, som udarbejdes i overensstemmelse med bilag IV til nævnte forordning.

(2) Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 blev Kommissionen pålagt at opstille en arbejdsplan, der skulle indeholde en vejledende liste over de sektorer, som skulle prioriteres i forbindelse med vedtagelsen af sektorreferencedokumenter og tværsektorielle referencedokumenter. Kommissionen udpegede i den nævnte arbejdsplan sektoren for telekommunikations- samt informations- og kommunikationsteknologitjenester (IKT) som en prioriteret sektor.

(3) Sektorreferencedokumentet for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester bør udpege bedste praksis for miljøledelse for alle udbydere af telekommunikations- og IKT-tjenester, herunder telekommunikationsoperatører, IKT-konsulentfirmaer, databehandlings- og hostingvirksomheder, softwareudviklere og -udgivere, radio- og TV-selskaber og installatører af IKT-udstyr og -anlægsområder. Der bør også fastsættes specifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for en bestemt bedste praksis for miljøledelse, når dette er muligt og giver mening.

(4) Ved anvendelse af bedste praksis for miljøledelse denne sektor bør der opstilles konkrete tiltag for at forbedre den overordnede miljøledelse for virksomheder i sektoren på fire hovedområder. Disse hovedområder, som vurderes bedst at kunne støtte den indsats, der ydes af alle udbydere af telekommunikations- og IKT-tjenester, er tværgående spørgsmål, datacentre, elektroniske kommunikationsnet og forbedring af energi- og miljøpræstationerne i andre sektorer.

(5) For at give organisationer i sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, miljøverifikatorer, nationale myndigheder, akkrediterings- og licensudstedelsesorganer og andre operatører tilstrækkelig tid til at forberede indførelsen af sektorreferencedokumentet for sektoren for telekommunikations- og IKT-tjenester, bør datoen for anvendelse af denne afgørelse udskydes.

(6) Ved udarbejdelsen af sektorreferencedokumentet har Kommissionen hørt medlemsstaterne og andre interesseparter i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1221/2009.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 49 i forordning (EF) nr. 1221/2009 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet