Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/62 av 19. desember 2018 om referansedokument for beste miljøstyring, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for bilindustrien i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

Commission Decision (EU) 2019/62 of 19 December 2018 on the sectoral reference document on best environmental management practices, sector environmental performance indicators and benchmarks of excellence for the car manufacturing sector under Regulation (EC) No 1221/2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2019)

Sammendrag av innhold

Referansedokument for beste miljøpraksis i detaljhandelen

Dokumentet er utarbeidet av en ekspertgruppe nedsatt av EU Kommisjonen. Bakgrunn er EMAS-forordningen (1221/2009) som fastlegger at det skal utarbeides referansedokumenter for flere sektorer hvor EMAS-registrering av virksomheter vil kunne være aktuelt. Detaljhandelen er det første dokumentet som ble ferdigstilt. Det blir utarbeidet referansedokumenter for følgende sektorer:

• Retail trade (Detaljhandelen)

• Tourism (Turistsektoren)

• Construction (Bygg & anlegg)

• Public Administration (Offentlig administrasjon)

• Agriculture — Crop production and Animal production (Landbruksproduksjon)

• Food and beverage manufacturing (Produksjon av nærringsmidler og drikkevarer)

• Car manufacturing (Produksjon av biler)

• Manufacture of electronical and electric equipment Pproduksjon av elektronisk og elektriske utstyr)

• Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment (Produksjon av metallprodukter untatt maskiner og utstyr)

• Waste management (Avfallshåndtering)

• Telecommunications (Telekommunikasjon)

Dokumentet angir beste praksis for miljøledelse, referanseindikatorer for minimal miljøbelastning og beste oppnåelige praksis i sektoren.

EMAS-forordningen (1221/2009) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX (miljø), kapittel I (generelt).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dokumentet er ikke juridisk bindende for EMAS-registrerte organisasjoner, men organisasjonene og miljøkontrollørene skal ha kunnskap om innholdet i dokumentet

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Status
Tatt inn i EØS avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
18.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0062
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro