Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1041 av 16. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til plantevernmidler i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1041 of 16 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 2016/127 as regards the requirements on pesticides in infant formula and follow-on formula

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EU) 2016/127 med hensyn til bestemte sammensetnings- og informasjonskrav om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger. Forordningen er implementert i forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper. Med endringen oppnås samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider (forordning (EF) nr. 396/2005) og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper. Artikkel 4 og vedlegg IV og V i forordning (EU) 2016/127 endres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten endrer forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene
For virksomhetene er det fordelaktig og forenklende å ha samsvar mellom definisjoner i regelverket som omfatter pesticider og biocider og definisjoner i regelverket som omfatter næringsmidler til særskilte grupper.

Forbrukerne
Samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk er også fordelaktig for forbrukerne. Som en konsekvens av samsvar mellom definisjoner i ulike regelverk er det lettere for virksomhetene å forholde seg til regelverket.

Mattilsynet
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Tilsyn med sammensetningen av morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til vurdering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten har vært til vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.04.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet