Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/443 av 25. mars 2020 om godkjenning av endringen av spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt (Triticum aestevium) som ny mat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/443 of 25 March 2020 authorising the change of the specifications of the novel food spermidine-rich wheat germ extract (Triticum aestivum) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen, må markedsføres i Unionen.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (2) om EU-listen over nye fødevarer blev vedtaget i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3) I henhold til artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 skal Kommissionen træffe beslutning om godkendelse og markedsføring af en ny fødevare i Unionen og om ajourføring af EU-listen.

(4) Den 6. december 2017 underrettede virksomheden TLL The Longevity Labs GmbH (»ansøgeren«) Kommissionen i overensstemmelse med artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (3) om sin hensigt om at markedsføre hvedekimekstrakt (Triticum aestivum) med højt indhold af spermidin som en ny fødevareingrediens. Hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin blev derfor opført på EU-listen over nye fødevarer.

(5) Den 6. august 2019 indgav virksomheden en ansøgning til Kommissionen om at ændre specifikationerne for hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283. Ansøgeren anmodede om at øge indholdet af cadaverin fra det nuværende < 0,1μg/g til ≤ 16,0 μg/g.

(6) Ansøgeren begrunder sin anmodning med, at ændringen er nødvendig for at afspejle det naturlige indhold af cadaverin på op til ≤ 16,0 μg/g, der kan påvises analytisk i hvedekim fra planten Triticum aestivum. Det nuværende tilladte indhold af cadaverin på < 0,1 μg/g i hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin afspejler påvisningsgrænsen ved den analysemetode, som ansøgeren fejlagtigt havde medtaget i den oprindelige anmeldelse som værende specifikationsgrænsen for cadaverin, og som efterfølgende blev opført i specifikationerne for denne nye fødevare på EU-listen.

(7) Cadaverin er et diamin, der sammen med histamin, tyramin og putrescin tilhører klassen biogene aminer, der dannes naturligt som følge af proteiners bakterielle metabolisme.

(8) Sundhedsrisiciene ved biogene aminer blev evalueret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) i 2011 (4). I den videnskabelige udtalelse bemærkede autoriteten, at de analytiske oplysninger og data om fødevareforbruget fra medlemsstaterne har vist, at cadaverin er til stede i en række fødevarer (alkoholholdige drikkevarer, smagspræparater, fisk og fiskevarer, kød, mejeriprodukter, grøntsager og vegetabilske produkter) i et gennemsnitligt indhold på op til 184 mg/kg fødevarer med resulterende indtag på op til 116,1 mg cadaverin pr. dag.

(9) I betragtning af at det foreslåede maksimumsindhold for cadaverin i den nye fødevare og de deraf følgende indtag baseret på de godkendte anvendelsesbetingelser for den nye fødevare vil være mindst tre gange lavere end det cadaverin-niveau, der indtages gennem normal kost, mener Kommissionen ikke, at de foreslåede ændringer for indholdet af cadaverin i specifikationerne for hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin ændrer de sikkerhedsmæssige betragtninger, der ligger til grund for godkendelsen af denne nye fødevare, og at det ikke er nødvendigt at autoriteten foretager en sikkerhedsevaluering af den nuværende anvendelse af den nye fødevare i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283. Derfor bør specifikationerne for den nye fødevare hvedekimekstrakt med højt indhold af spermidin ændres til det indhold af cadaverin, som ansøgeren har anmodet om.

(10) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2020
Anvendelsesdato i EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet