Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/443 av 25. mars 2020 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/443 of 25 March 2020 authorising the change of the specifications of the novel food spermidine-rich wheat germ extract (Triticum aestivum) under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av spesifikasjonene for hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold i unionslisten over ny mat.

Hvetekimekstrakt (Triticum aestivum) med høyt spermidininnhold er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Ekstraktet kan brukes i kosttilskudd, i maksimumsmengder på 6 mg spermidin per dag.

Forordningen godkjenner endring av nivået for cadaverin i spesifikasjonen i vedlegg 2 i unionslisten, fra nåværende <0,1 µg/g til ≤16.6 µg/g.

Cadaverin er et biogent amin som dannes naturlig i hvete (og flere andre matvarer) som følge av bakteriell omdanning av proteiner. 0,1 µg/g er deteksjonsgrensen, mens naturlig innhold av cadaverin i hvete er opptil 16.6 µg/g. EFSA vurderte helserisiko ved biogene aminer i 2011. Innholdet av cadaverin er helsemessig trygt ifølge vurderingen gjort av "European Food Safety Authority".

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2020
Anvendelsesdato i EU
15.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0443
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro