Økologisk tilstand under vanndirektivet: interkalibrering fase II

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2013/480/EU av 20. september 2013 om fastsettelse av verdiene for klassifiseringene i medlemsstatenes overvåkingssystemer som et resultat av interkalibreringen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, og om oppheving av vedtak 2008/915/EF

Commission Decision 2013/480/EU of 20 September 2013 establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration exercise and repealing Decision 2008/915/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og erstatter tidligere rettsakt om interkalibrerte verdier (2008/915/EC). Interkalibreringsarbeidet har pågått gjennom flere år under vanndirektivets Common Impementation Strategy. Det er etablert egne geografiske grupper, der landene har samarbeidet om indekser og klassegrenser for utvalgte vanntyper som de har felles med sine naboland. Norge har i hovedsak samarbeidet med Sverige og Finland, men også med Storbritannia og Irland.

Det er et krav i direktivet om at alle land som har felles vanntyper skal interkalibrere grenseverdier mellom tilstandsklassene svært god og god tilstand og mellom god og moderat tilstand for alle kvalitetselementer. For noen kvalitetselementer blir tilstanden uttrykt ved hjelp av flere parametere. Da skal klassegrensene for hver parameter interkalibreres.

Første fase av interkalibreringen ble avsluttet i 2007 med kommisjonsbeslutning i 2008. Andre fase ble avsluttet i 2012 med kommisjonsbeslutning i september 2013. Sammenlignet med kommisjonsbeslutningen fra 2008 inneholder den fra 2013 en del nye parametere med grenseverdier. De fleste er helt nye mens noen erstatter parametere fra første beslutning. For noen parametere inneholder beslutningen fra 2013 nye, justerte grenseverdier for parametere som også var med i 2008-beslutningen. I Annex 1 til beslutningen er oppført grenseverdier for de kvalitetselementene som er ferdig interkalibrert. I Annex 2 er oppført de kvalitetselementene som er delvis interkalibrert, det betyr at enkelte parametere er ferdigstilt for kvalitetselementer som må ha flere parametere. Medlemslandene har frist til utgangen av 2016 på å ferdigstille kvalitetselementene i annex 2.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i Europaparlaments og rådsdirektiv 2000/60/EF, om fastsettelse av rammer for fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet), spesielt punkt 1.4.1(ix) i vedlegg V til direktivet. Vanndirektivet er gjennomført i norsk rett med egen forskrift (vannforskriften). Rettsakten antas ikke å få økonomiske og administrative konsekvenser utover det som ble utredet da forskriften ble vedtatt (15. desember 2006) og da Stortinget godkjente EØS-komiteens beslutning om inkludering av direktivet i EØS-avtalen (St. prp. 75 (2007-2008) og Innst. S. nr. 131 (2008-2009)). Rettsakten griper ikke vesentlig inn i norsk handlefrihet (gruppe 2).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Kommunal- og moderniseringdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke være problematisk for Norge. Vi har gjennom flere år deltatt i interkalibreringsarbeidet, og dette har bidratt til at indekser og klassegrenser er tilpasset norske forhold. Klassegrensene er viktige for å fastslå grensen mellom ulike miljøtilstander etter vanndirektivet og vannforskriften, henholdsvis grensen mellom "svært god" og "god" tilstand og mellom "god" og "moderat" tilstand. For de vanntypene som bare finnes i Norge, fastsetter vi verdiene selv, i samsvar med de generelle definisjonene for tilstandsklassene i vannforskriften. Verdiene fra den forrige Kommisjonsbeslutningen om interkalibrering er inntatt i vedlegg V a til vannforskriften og inkludert i det norske klassifiseringssystemet. Denne nye rettsakten erstatter tidligere interkalibrerte verdier og krever endringer i vannforskriften vedlegg V (a) for de kvalitetselementene og parameterne som er relevante for Norge. Dette betyr at det må foretas noen endringer i eksisterende tabeller, lages noen nye tabeller og så kan det også være aktuelt å ta ut det som var med i beslutningen fra 2008 og som ikke er med i beslutningen fra 2013.

Rettsakten er en oppfølging av vanndirektivet og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.09.2013
Anvendelsesdato i EU
28.10.2013
Opphører å gjelde
08.03.2018
Rettsakten erstatter
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.06.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2015
Anvendes fra i Norge
25.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0480
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro