Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/206 av 14. februar 2020 om tillatelse til å bringe fruktmasse, juice av fruktmasse og konsentrert juice av fruktmasse av Theobroma cacao L. i omsetning som et tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/206 of 14 February 2020 authorising the placing on the market of fruit pulp, pulp juice, concentrated pulp juice from Theobroma cacao L. as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat. Produktene er tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland, og er godkjent ved forenklet prosedyre for slike næringsmidler (artikkel 14 i ny mat-forordningen (2015/2283)).

Søkeren har dokumentert at fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) har en langvarig sikker bruk som næringsmiddel i Brasil.

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen. Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan Kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter.

Verken medlemslandene eller EFSA har lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer.

Fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470). Det er ikke spesifisert matvarekategorier, dvs. at det ikke er gitt noen begrensninger for hvilke matvarekategorier ingrediensene kan tilsettes. Lovbestemte betegnelser er «fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», «juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)», eller «konsentrert juice fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)». Vedlegg 2 inneholder spesifikasjoner (beskrivelse, typisk sammensetning, mikrobiologiske kriterier) .

Merknader

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.02.2020
Anvendelsesdato i EU
08.03.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0206
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro