Omsetning av lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1314 av 2. august 2019 om tillatelse til å endre spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet lakto-N-neotetraose tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 i henhold til europaparlaments-og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1314 of 2 August 2019 authorising the change of the specifications of the novel food Lacto-N-neotetraose produced with Escherichia coli strain K-12 under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen godkjenner endring av spesifikasjonene for lakto-N-neotetraose produsert ved Escherischia coli stamme K-12 i unionslisten over ny mat.

Lakto-N-neotetraose produsert ved Escherischia coli stamme K-12 er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Forordningen godkjenner endring av nivået for lakto-N-neotetraose i spesifikasjonen fra 92% til 80%, og en økning av enkelte sakkarider. Endringene i spesifikasjonen påvirker ikke risikovurderingen som opprinnelig ble gjennomført.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.08.2019
Anvendelsesdato i EU
25.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2019
Anvendes fra i Norge
16.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1314
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro