Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne

Tittel

Kommisjonens gennomføringsorordning (EU) 2020/587 av 29. april 2020 om endring av gjennomføringsorordning (EU) nr. 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom og gjennomføringsorordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/587 of 29 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 1206/2011 laying down requirements on aircraft identification for surveillance for the single European sky and Implementing Regulation (EU) No 1207/2011 laying down requirements for the performance and the interoperability of surveillance for the single European sky

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.2022)

Sammendrag av innhold
Utbruddet av korona-epidemien (COVID-19), og de ulike konsekvensene dette har for luftfartssektoren, har ledet til uforutsigbare hindringer for flyselskapene i å gjennomføre de tiltak som skal til for å bringe luftfartøyene i samsvar med de tekniske kravene i kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). Dette har skapt et umiddelbart behov for å forlenge de fristene flyselskapene har etter fororordning (EU) nr. 1207/2011 for å utstyre luftfartøyene med dette utstyret. Forordning (EU) 2020/587 foretar derfor endringer i forordning (EU) nr. 1207/2011, samt nødvendige konsekvensendringer i forordning (EU) nr. 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom.

Endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 1207/2011

Ny ordlyd i artikkel 2 fjerner dagens henvisning til luftrom nevnt i luftromsforordning (EF) 551/2004 artikkel 1 nr. 3 og erstatter dette med "Single European Sky airspace".

Artikkel 5 nr. 5 erstattes med ny ordlyd, hvor flyselskapenes frist for å utstyre luftfartøy som flyr etter instrumentflygeregler med SSR transponder (Secondary Surveillance Radar), forlenges fra 7. juni 2020 til 7. desember 2020. Dette gjelder for luftfartøyer som faller inn under kategoriene i bestemmelsens bokstav a), b) og c), som oppfyller vilkår i hhv del A, B og C i forordningens Annex II og gjelder for luftfartøyer med TOM (take-off mass) som overstiger 5700 kg, som flyr over 250 knop, og med luftdyktighetsserifikat utstedt etter 7. juni 1995.

Unntak fra dette er luftfartøy som undergår vedlikehold, blir flydd for eksport, samt der hvor luftfartøyets operasjoner vil opphøre innen 31. oktober 2025.

Forordning (EU) 2020/587 inneholder i artikkel 5 nr. 5 en bestemmelse som innebærer at luftfartøy med luftdyktighetsbevis utstedt for første gang før 7. desember 2020, skal innen 7. juni 2023 oppfylle kravene i bokstav b) og c). Dette gjelder for luftfartøy som innen 7. desember 2020 etablerer et retrofit program, eller luftfartøy som ikke har mottatt EU-støtte for å komme i overensstemmelse med SSR-kravene.

I tilfeller hvor et luftfartøy sin transponder er midlertidig inoperativ, tillates luftfartøyet å bli benyttet i luftrommet i maksimum tre påfølgende dager.

Artikkel 5 nr. 6 inneholder en endring i dagens nr. 6 ved at henvisningen til ICAO-standardene for overvåkingssystemer endres fra Annex 10 Volume IV, fjerde utgave inkludert endringer opp til nr. 85, til Annex 10 Volume IV, tredje utgave inkludert endringer opp til nr. 77. Bakgrunnen for dette er i henhold til fortalen til fororordning (EU) 2020/587 at et betydelig antall luftfartøyer allerede er sertifisert i henhold til endringer opp til nr. 77. Denne standarden er i praksis i full overensstemmelse med de forventede overvåkingssystemene. Kommisjonen skriver at å pålegge operatørene å oppfylle alle endringer opp til nr. 85 slik som forutsatt i dagens artikkel 5 nr. 6, vil innebære en utilbørlig økonomisk byrde for flyselskapene. Endringer opp til og med nr. 77 vil oppfylle minimumskravene, og derfor endres bestemmelsen iht dette.

Artikkel 7 nr. 3 har en oppdatering av henvisning til Chicagokonvensjonen.

Artikkel 8 inneholder en forlengelse av fristen for statsluftfartøy til å utstyres med SSR-transponder fra 7. juni 2020 til 7. desember 2020.

Artikkel 9 har en bestemmelse om at der statsluftfartøy sin transponder er midlertidig inoperativ, tillates luftfartøyet å bli benyttet i luftrommet i maksimum tre påfølgende dager.

Artikkel 14a har en ny bestemmelse som gjelder kodebruk i flygeplaner.

I tillegg til de nevnte endringene slettes enkelte numre i artiklene for å bringe konsekvens i regelverket.

Forordning (EU) 2020/587 foretar i Annex II noen endringer i krav til evner, ytelse og funksjonalitet for transponderne, etter nærmere kriterier.

I Annex IV gjøres det noen endringer i minimumskrav til de formelle avtalene mellom ytere av flysikringstjenester for utveksling eller yting av overvåkingsdata.

Endringer i kommisjonsforordning (EU) nr. 1206/2011

Annex II pkt 3 endres ved en tilføyning av at synlighetskoder ikke skal tildeles statsluftfartøy som er på nasjonale sensitive oppdrag eller trening, begrunnet i sikkerhet og konfidensialitet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Ved vedtakelse som EØS-relevant i EØS-komiteen vil forordning (EU) 2020/587 bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kravene til at operatørene skal utruste luftfartøyer med transpondere har naturlig nok økonomiske og administrative konsekvenser. Disse konsekvensene følger imidlertid av forordning (EF) nr. 1206 og 1207/2011 som allerede er gjennomført i norsk rett. Som redegjort for gir forordning (EU) 2020/587 en forlengelse av frist for å utstyre luftfartøyer med SSR transponder, og innebærer dermed lettelser for flyselskapene.

Forordningen har ikke særlige økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst i forhold til det materielle innholdet. Det er avklart at forordningen er aktuell å ta inn i EØS-avtalen etter særskilt hurtigproseydre (Covid-19), og siden basisforordningen er 2018/1139 er det behov for teknisk tilpasningstekst.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.04.2020
Anvendelsesdato i EU
20.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
18.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2020
Anvendes fra i Norge
24.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0587
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro