Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1927 av 4. november 2016 om standardskjemaer for overvåkingsplaner, utslippsrapporter og samsvarsdokumenter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1927 of 4 November 2016 on templates for monitoring plans, emissions reports and documents of compliance pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.10.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.12.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport (MRV-forordningen) er tatt inn i EØS-avtalen.

Etter MRV-forordning vil rederier få plikt til å overvåke klimagassutslipp fra hvert enkelt skip, og som et ledd i dette skal rederier lage en overvåkingsplan. For å sikre sammenlignbar og standardisert informasjon har EU-Kommisjonen, med hjemmel i MRV-forordningen artikkel 6(5), utarbeidet maler som slike overvåkingsplaner skal følge. Rederier med flere berørte skip kan dele opp overvåkingsplanen i en rederi-spesifikk og en skips-spesifikk plan, noe som i noen grad vil kunne forenkle dette arbeidet for rederiet.

MRV-forordningen pålegger videre rederier å rapportere faktiske utslipp, og dette skal gjøres elektronisk i en felleseuropeisk rapporteringsportal kalt "Thetis MRV" designet for dette formålet. Forordning (EU) 1927/2016 fastsetter den elektroniske malen for slik rapportering som rederiet skal benytte i den forbindelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 1927/2016 inneholder rettigheter og plikter for private rettssubjekter, og for EFTA-statene må rettsakten implementeres ved inkorporasjon. Skipssikkerhetsloven § 33 vurderes tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for inkorporasjonen, som gjennomføres ved at en ny forskrift vedtas.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen gir nærmere innhold til krav som allerede følger av MRV-forodningen, og medfører ikke i seg selv økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 4. november 2016 og trådte i kraft i EU 25. november 2016.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
04.11.2016
Anvendelsesdato i EU
25.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.06.2017
Anvendes fra i Norge
01.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1927
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro