Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene acibenzolar-s-metyl m.fl. i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1807 av 13. oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av acibenzolar-s-metyl, vandig ekstrakt av spirede frø av søtlupin Lupinus albus, azoksystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, fosetyl, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid og tiabendazol i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1807 of 13 October 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxathiapiprolin, tebufenozide and thiabendazole in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen enderer maksimale grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene acibenzolar-S-methyl, azoksystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, fosetyl, metazaklor, oksatiapiprolin, tebufenozid, thiabendazol og vandig ekstrakt av spirede frø fra søt Lupinus albus på bakgrunn av MRL-søknader knyttet til godkjent bruk av stoffene./

Alle disse stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU og Norge. Det er nasjonal godkjenning for bruk av plantevernmidler. De aktive stoffene azoksystrobin, klopyralid, fludioksionil, fluopyram, fosetyl og oksatiapiprolin er godkjent brukt i Norge.

For vandig ekstrakt av spirede frø fra søt Lupinus albus gjelder standadgrenseverdien på 0,01 mg/kg inntil denne forordningen vedtas. I forbindelse med godkjenning av det aktive stoffet vandig ekstrakt av spirede frø fra søt Lupinus albus, (forordning 1107/2009) har EFSA har anbefalt at dette aktive stoffet oppføres på vedlegg IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Vedlegg IV er en liste over stoffer det er vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette MRLer for grunnet lav giftighet.

I forbindelse med godkjenning av bruk av stoffet for nye bruksområder i EU fastsettes det MRLer for acibenzolar-S-metyl (benzothiadiazol) for hasselnøtter, bønner (med belg) og erter (med belg).

For azoksystrobin fastsettes det en høyere MRL for sukkerbeterøtter på bakgrunn av en MRL-søknad (importtoleranse MRL).

For klopyralid fastsettes det høyere MRLer for hvete og havre på bakgrunn av MRL-søknader. I tillegg fastsettes MRLer for enkelte animalske produkter høyere på bakgrunn av bruk av stoffet på korn og beitemarker/eng.

Det fastsettes MRL for cyflufenamid i humle (tørket) på bakgrunn av søknad om importtoleranse MRL.

For fludioksionol fastsettes det høyere MRLer for blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær på bakgrunn av MRL søknader.

For fluopyram fastsettes det en MRL for soyabønner på bakgrunn av søknad om importtoleranse MRL for fluopyram i soyabønner i forordning (EU) 2021/618 (revurdering av MRLer for fluopyram). Forordningen vil gjelde fra samme dato i EU som forordning (EU) 2021/618.

For fosetyl fastsettes det MRLer for en rekke produkter derav, også enkelte MRLer for animalske produkter på bakgrunn av godkjent bruk av kaliumfosfonat i ulike kulturer.

For metazachlor fastsettes det MRLer for pepperrot, kålrot, neper og storfelever.

For oksatiapiprolin fastsettes det høyere MRL for humle. Det er søkt om importtoleranse MRLer for oksatiapiprolin i flere ulike produkter. For enkelte produkter vurderte EFSA at det ikke var grunnlag for å fastsette nye MRLer, men for andre bruksområder fastsettes MRLer i tråd med EFSAs vurderinger. Det fastsettes blant annet høyere MRL for sitrusfrukter.

For tebufenozide fastsettes det MRLer for aprikos og fersken på bakgrunn av MRL søknader..

For thiabendazol fastsettes MRLer for bredbladet endive/sikori og det er vurdert at fotnoten om manglende dokumentasjon og frist for innsending av dokumentasjon kan fjernes for MRLer for sitrusfrukter på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.

MRLene gjelder allerede i EU og vil gjelde umiddelbart når de fastsettes i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Section Plant Protection Products - Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der relevante departementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivået hvor det påvises en langtidsvirkning eller det minste nivået hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Når det gjelder søknader om importtoleranse MRL må det dokumenteres at godkjent bruk av stoffet i en tredjestat vil gi rester over gjeldende EU MRL, og at det derfor er behov for høyere MRLer for å unngå handelsbarrierer ved import av produktene. Det er ut over dette samme krav til dokumentasjon som for vanlige MRL-søknader (fro bruk i EU/EØS).

Fordi forordningen fastsetter MRLer på bakgrunn av søknader (nye bruksområder), vil ikke endringene i MRL ha noen konsekvenser for godkjent norsk bruk.

For fluopyram ble flere MRLer endret ved forordning (EU) 2021/618. Forordningen fastsatte en lavere MRL for fluopyram i soyabønner som gjelder fra 6. november 2021, men denne forordningen fastsetter en høyere MRL for fluopyram i soyabønner som gjelder fra samme dato i EU.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert til ikke å medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA-vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.10.2021
Anvendelsesdato i EU
03.11.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2022
Anvendes fra i Norge
02.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1807
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro