Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/785 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av kromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaksan, tau-fluvalinat og triazoksid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/785 of 9 June 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for chromafenozide, fluometuron, pencycuron, sedaxane, tau-fluvalinate and triazoxide in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.6.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdiene (MRL) for de aktive stoffenene for kromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaksane, tau-fluvalinat og triazoksid i eller på visse produkter i vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet. Endringene skjer i forbindelse med revurdering av MRLer for disse aktive stoffene og hvor "European Food Safety Authority" (EFSA) har hatt en vurdering av eksisterende MRLene.

Ved revurdering av MRLer er også restdefinisjonen for kromafenozid, fluometuron, pencycuron, sedaksane, tau-fluvalinat og triazoksid vurdert. Restdefinisjonen beskriver hvilke stoffer som er omfattet av en MRL. Restdefinisjonen kan omfatte aktivt stoff, isomere av aktivt stoff, metabolitter eller andre nedbrytningsprodukter. Hensiktsmessige restdefinisjoner vurderes på bakgrunn av dokumentasjon for metabolismeforsøk og det kan være ulik restdefinisjon for vegetabilske og animalske produkter fordi det kan være ulik nedbryting av stoffer i planter og dyr. Restdefinisjonen som er knyttet til MRLene viser hvilke stoffer som skal regnes med og hvordan analysesvar skal vurderes mot MRL for å vurdere om analysesvar oppfyller gjeldene MRL. Revurderingen har ført til endringer i restdefinisjoner for pencycuron, sedaksan og tau-fluvalinat.

EFSAs gjennomgang av tau-fluvalinat konkluderte med det var noe mangelfull informasjon for å kunne fastsette endelige MRLer for flere produkter, men EFSA mente at det ikke er noen risiko for forbrukerne med de nivåene som her er fastsatt. Rettsakten fastsetter derfor midlertidig MRLer for flere produkter. Ny gjennomgang av MRLer for tau-fluvalinat vil ta hensyn til informasjonen som er tilgjengelig innen to år etter publikasjonen av denne rettsakten.

EFSAs gjennomgang av pencycuron konkluderte med det var mangelfull informasjon tilgjengelig for å kunne vurdere stoffet. EFSA kunne derfor ikke utelukke mulig helsefare for forbrukerne med gjeldene MRLverdier. Alle MRLer er derfor fastsatt til deteksjonsgrensen (LOD) for pencycuron.

Før endrede MRLer trer i kraft, har medlemsstatene, tredjeland og virksomheter fått en rimelig frist til å oppfylle de krav som endringene av MRLene medfører.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 6. januar 2021. Hvis rettsakten blir tatt inn i norsk forskrift før denne datoen, blir grenseverdiene gjelde fra januar 2021 også i Norge. Hvis rettsakten tas inn i norsk forskrift senere enn januar 2021, vil rettsakten gjelde umiddelbart i Norge.

De nye grenseverdiene er i overenstemmelse med uttalelser fra "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR). Forslaget har også vært hørt gjennom WTO (verdens handelsorganisasjon).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen i Norge eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er ikke ferdige med sine vurderinger.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter, men at det mangler noen opplysninger for å kunne gi en endelig anbefaling av flere MRLer. I vurderingene har EFSA tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene og endringene i restdefinisjonene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
ettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.06.2020
Anvendelsesdato i EU
06.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2021
Anvendes fra i Norge
08.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0785
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro