Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i visse matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2023/679 av 23. mars 2023 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/679 of 23 March 2023 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for pyridaben, pyridate, pyriproxyfen and triclopyr in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.9.2023

Tidligere:
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.6.2023
EØS-komitebeslutning 22.9.2023 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2023)

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) de aktive stoffene pyridaben, pyridat, pyriproksyfen og triklopyr. Av disse stoffene er kun pyridat godkjent brukt som plantevernmiddel i Norge.  Stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU/EØS. Endringene gjelder fastsettelse av grenseverdier på bakgrunn av MRL søknader.

For pyridaben fastsettes en MRL på 0,5 mg/kg for grapefrukt på bakgrunn av en importtoleransesøknad knyttet til godkjent bruk i USA.

For pyridat fastsettes det en grenseverdi for gressløk på 1,5 mg/kg på bakgrunn av en MRL søknad.

For pyriproksyfen fastsettes det en MRL for aprikos på 0,4 mg/kg. Det er også søkt om MRL for fersken, men grenseverdien for fersken på 0,5 mg/kg beholdes (MRL for fersken endres ikke).

For triklopyr ble det vurdert at en søknad om grenseverdier for appelsin, sitron og mandariner kan støtte fastsettelse av en lavere grenseverdier for disse produktene på 0,07 mg/kg, men gjeldene midlertidig grenseverdi på 0,1 mg/kg beholdes likevel i påvente av revurdering av de midlertidige grenseverdiene.  

De nye grenseverdiene gjelder i EU fra 13. april 2023, og disse vil gjelde umiddelbart i Norge etter at forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;  

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.  

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.  

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN 

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen. 

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene. De nye grenseverdiene gjelder i EU fra 13. april 2023. 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.03.2023
Anvendelsesdato i EU
13.04.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.06.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.09.2023
Anvendes fra i Norge
25.09.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32023R0679
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro