Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1565 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 1,4-diaminobutan, 1-metylcyclopropen, ammoniumacetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalsiumkarbonat, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellenter: blodmel, sjøgressekstrakter og trimetylaminhydroklorid i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1565 of 27 October 2020 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 1,4 diaminobutane, 1-methylcyclopropene, ammonium acetate, bifenazate, chlorantraniliprole, chlormequat, cyprodinil, limestone, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellants: blood meal, seaweed extracts and trimethylamine hydrochloride in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Endringene i forordningen gjelder fastsettelse av høyere grenseverdier (MRL) for visse produkter på bakgrunn av søknader om fastsettelse av MRL knyttet til godkjenninger av ny bruk i EU/EØS og noen søknader om MRL (importtoleranse MRL) på bakgrunn av godkjent bruk i tredjestater der dette kan gi rester over gjeldende MRL. Endringene trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal (17. november 2020).

1,4‐diaminobutan, ammoniumacetat, kalsiumkarbonat, pepper, repellenter, blodmel, sjøgressekstrakt og trimetylaminhydroklorid har vært midlertidig oppført på vedlegg IV og oppføres nå permanent i dette vedlegget som stoffer det ikke vil være nødvendig å fastsette MRL for. For stoffer som er oppført på vedlegg IV gjelder ikke standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg. Det er søkt om fastsettelse av MRLer for 1-methylcyclopropene for epler og bananer i forbindelse med godkjenning av bruk av stoffet for disse kulturene. Det ble sammen med søknadene levert dokumentasjon om restforsøk og metabolismestudier som manglet ved en tidligere revurdering av grenseverdiene for stoffet.

For bifenazat(sum av bifenazat pluss bifenazat-diazene uttrykt som bifenazat) ble det fastsatt en MRL for hyllebær på 0,4 mg/kg.
For cyprodinil fastsettes en MRL på 2.0 mg/kg for rabarbra på bakgrunn om søknad om MRL på bakgrunn av godkjent bruk i EU.
For mandipropamid fastsettes det en MRL for kålrabi og en høyere MRL for urter og spiselige blomster på bakgrunn om søknad om MRL knyttet til godkjent bruk i EU.
For pyridaben ble det også fastsatt en MRL for paprika på 0,3 mg/kg knyttet til godkjenning av bruk av stoffet i EU. Det fastsettes også en MRL for pyridaben på 0,05 mg/kg i eller på trenøtter for på bakgrunn av godkjent bruk i USA (importtoleransesøknader).
For klorantraniliprole fastsettes det en MRL for frukt fra oljepalmer på bakgrunn av en søknad om importtoleranse på bakgrunn av godkjent bruk i Malaysia. MRL for olje palmekjerner ble ikke endret.
For klormekvat fastsettes en høyere MRL for bygg på 7mg/kg.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
ettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public....

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.10.2020
Anvendelsesdato i EU
17.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1565
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro