Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bentazon i erter med belg

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bentazon i erter med belg

(Draft) Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards the maximum residue level for bentazone in peas with pods

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") for bentazon.

(2) I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet bentazon, på ærter med bælg er der indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(3) I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har den berørte medlemsstat vurderet ansøgningen, og vurderingsrapporten er sendt til Kommissionen.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har vurderet ansøgningen og vurderingsrapporten, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet en begrundet udtalelse om den foreslåede MRL . Autoriteten har fremsendt udtalelsen til ansøgeren, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort den.

(5) Autoriteten konkluderede, at alle datakrav var opfyldt, og at den ændring af MRL'en, som ansøgeren havde anmodet om, var acceptabel med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de nyeste oplysninger om stoffets toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for dette stof gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde det, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af ærter med bælg.

(6) På baggrund af autoritetens begrundede udtalelse og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder den foreslåede ændring af MRL'en kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet