Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1566 av 27. oktober 2020 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av bupirimat, karfentrazon-etyl, etirimol og pyriofenon i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1566 of 27 October 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bupirimate, carfentrazone-ethyl, ethirimol, and pyriofenone in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Endringene av grenseverdier som skjer når forordningen trer i kraft skjer på bakgrunn av at EFSA har revurdert eksisterende grenseverdier for bupirimat, ethirimol, carfentrazone-etyl og pyriofenon på bakgrunn av ny dokumentasjon. Endringene innebærer endringer i restdefinisjon (hvilke stoffer som inngår i restdefinisjonen der EFSA har anbefalt det for aktuelle produktgrupper. Det er noen MRLer som fastsettes lavere enn eksisterende MRLer og fordi ingen av MRLene som skal endres er vurdert å medføre noen helsefare for forbruker trer de nye MRLene og nye restdefinisjoner først i kraft i EU 17. mai 2021. De nye MRLene vil tidligst kunne bli gjeldene i Norge fra 17. mai 2021 eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

For bupirimat endres restdefinisjonen slik at metabolitten ethirimol oppføres som et eget stoff med egne grenseverdier som er aktuelle for vegetabilske produkter. For animalske produkter er desetyl ethirimol metabolitten vurdert som en relevant metabolitt. EFSA anbefalte å fastsette lavere MRLer for buprimat for jordbær, bjørnebær, blåbringebær, rips, stikkelsbær, tomater, paprika og squash. For andre produkter ble anbefalt å beholde eller øke eksisterende MRLer. EFSA konkluderte når det gjaldt MRLer for vindruer og spisedruer, auberginer og animalske produkter at noe dokumentasjon manglet, men fordi det ikke ble vurdert å være noen helsefare for forbruker kunne disse MRLene beholdes som midlertidige grenseverdier MRLer og det ble satt en frist for innsending av manglende dokumentasjon før en senere revurdering av disse MRLene.

For ethirimol som er den viktigste metabolitten til bupirimat fastsettes det lavere MRLer for epler, pærer, aprikoser, fersken, bjørnebær, blåbringebær, rips, tomater, paprika, agurk, sylteagurker og squash. For andre produkter ble det anbefalt å beholde eller øke eksisterende MRLer. MRLer for vindruer, spisedruer, auberginer og animalske produkter manglet noe dokumentasjon, men fordi det ikke er vurdert å være helsefare for forbruker kunne disse fastsettes som midlertidige MRLer.

Ved revurdering av MRLer for carfentrazon-etyl har EFSA anbefalt å endre restdefinisjonen. EFSA anbefalte å øke eller beholde eksisterende MRLer.
For pyriofenon fastsettes noen MRLer høyere enn eksisterende MRLer. Enkelte MRLer for animalske produkter endres til midlertidige MRLer med frist for innsending av mer dokumentasjon.

EFSA har vurdert om eksisterende CODEX MRLer (CXL) for stoffene er trygge for europeiske forbrukere og MRLer ble vurdert å oppfylle som trygge for forbruker og oppfylte øvrige kriterier for fastsettelse tas inn i regelverket ved denne forordningen. For produkter som ikke er godkjent i EU og det heller ikke er fastsatt CODEX MRLer eller MRLer fastsatt I EU på bakgrunn av importtoleranser fastsettes MRL ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) eller ved standardgrenseverdien (0,01 mg/kg).

De nye MRLene og endringene i restdefinisjonene trer i kraft i EU på et senere tidspunkt enn når regelverkes fastsetts i EU (6 måneder senere) for å gi medlemsland, tredjestater og virksomheter mulighet til å tilpasse seg endring av grenseverdiene.

Nåværende MRL for disse stoffene som er fastsatt i 396/2005 vil fortsette å gjelde for produkter som er enten produsert i EU/EØS eller importer til EU/EØS innen 17 May 2021.Forordningen trer i kraft i EU 17. november 2020, men endringene i MRL vil gjelde først i EU fra 17 May 2021.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger
De nye grenseverdiene og endrede restdefinisjoner for stoffene vil gjelde i EU fra 17. mai 2021.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.10.2020
Anvendelsesdato i EU
17.05.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.07.2021
Anvendes fra i Norge
12.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro