Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kalsiumkarbonat m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1435 av 26. august 2022 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av kalsiumkarbonat, karbondioksid, cyprodinil og kaliumhydrogenkarbonat i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2022/1435 of 26 August 2022 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for calcium carbonate, carbon dioxide, cyprodinil and potassium hydrogen carbonate in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.8.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er") af cyprodinil. Calciumcarbonat, carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat er optaget i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(2) Den 14. december 2021 vedtog Codex Alimentarius-Kommissionen en ny Codex-maksimalgrænseværdi ("CXL") for cyprodinil i sojabønner .

(3) I henhold til artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 skal internationale standarder, hvor sådanne eksisterer, eller hvis deres fastsættelse er nært forestående, tages i betragtning ved udformning eller tilpasning af fødevarelovgivningen, medmindre sådanne standarder eller relevante dele heraf ville være ineffektive eller uhensigtsmæssige til opfyldelsen af fødevarelovgivningens legitime målsætninger, eller der foreligger en videnskabelig begrundelse, eller de ville resultere i et andet beskyttelsesniveau end det, som anses for hensigtsmæssigt i Unionen. Unionen skal desuden i overensstemmelse med samme forordnings artikel 13, litra e), fremme sammenhæng mellem internationale tekniske standarder og fødevarelovgivningen, samtidig med at det sikres, at det høje beskyttelsesniveau i Unionen ikke sænkes.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har vurderet den CXL, der er blevet foreslået for cyprodinil i sojabønner, og har konkluderet, at den er sikker for forbrugere i Unionen , og Union fremsatte ikke forbehold , over for Codexkomitéen for Pesticidrester vedrørende denne foreslåede CXL.

(5) Denne CXL bør derfor optages i forordning (EF) nr. 396/2005 som en MRL.

(6) Calciumcarbonat, carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat blev midlertidigt opført i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, indtil vurderingen i henhold til enten Rådets direktiv 91/414/EØF eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 er afsluttet, og indtil vurderingen af dem i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005 er afsluttet. I forbindelse med ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009 har autoriteten udstedt konklusioner vedrørende peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved calciumcarbonat , carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat . På grundlag af nævnte konklusioner fra autoriteten kræves ingen MRL'er for calciumcarbonat, carbondioxid og kaliumhydrogencarbonat. De pågældende stoffer bør derfor forblive i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005 .

(7) På baggrund af autoritetens videnskabelige rapport og konklusioner og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.08.2022
Anvendelsesdato i EU
19.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet