Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om mandestrobin i druer og jordbær

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1247 av 29. juli 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av mandestrobin i druer og jordbær

Commission Regulation (EU) 2021/1247 of 29 July 2021 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for mandestrobin in grapes and strawberries

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning 2021/1247 (SANTE/11218//2020) endrer grenseverdier for mandestrobin.
Mandestrobin er godkjent som aktivt stoff i EU siden 2015, men stoffet er ikke godkjent i preparater på det norske markedet. Endringene gjelder en søknad om MRL (importtoleranse) i forbindelse med godkjent bruk av stoffet for druer (vindruer og spisedruer) og jordbær. Det finnes ingen fastsatte MRLer for disse produktene så nå gjelder standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg for disse produktene.
Denne forordningen fastsetter MRLer for mandestobin på 5 mg/kg i druer og på 3 mg/kg i jordbær.

Forordning 2021/1247 er fastsatt i EU og endringene i MRL gjelder fra 19. august 2021 i EU. De nye MRLene vil gjelde umiddelbart i Norge når de tas inn i norsk regelverk.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er ikke ferdige med sine vurderinger.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
EFSA har vurdert stoffet mandestrobin som lite giftig og at fastsettelse av disse det grenseverdiene ikke vil medføre noen helsefare for europeiske forbrukere.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger
Endringene fikk flertall ved avstemming i PAFF PR møte 27. november nov 2018 (da SANTE/11195/2018), men forslaget ble da stoppet på grunn av stoffet klotanidin som da var med i samme forslag. Mandestrobin ble så senere sammen med to andre stoffer (flonikamid, haloksyfop) tatt ut MRL forslagene rett før avstemming og det ble besluttet å behandle disse stoffene som egne MRL forslag.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.07.2021
Anvendelsesdato i EU
18.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet