Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til reddikblader

(Draft) Commission Regulation amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards radish leaves

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De vegetabilske og animalske produkter, som de maksimalgrænseværdier for pesticidrester ("MRL'er"), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 396/2005, gælder for i overensstemmelse med samme forordning, er opført i nævnte forordnings bilag I.

(2) Ved Kommissionens forordning (EU) 2018/62 blev bl.a. varen "radiseblade" indført i bilag I, del B, og knyttet til varen "grønkål" i samme bilags del A. MRL'erne for grønkål gælder derfor også for radiseblade.

(3) Da der på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2018/62 ikke forelå data om restkoncentrationsforsøg til at bekræfte, om denne klassificering ville være hensigtsmæssig, blev der fastsat en overgangsperiode ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1049 . For at gøre det muligt for medlemsstaterne at tilvejebringe sådanne data blev der indført en fodnote, der var knyttet til varen "radiseblade", og som undtog denne vare fra anvendelsen af maksimalgrænseværdien for "grønkål" indtil den 31. december 2021.

(4) Da de medlemsstater, der tilvejebringer sådanne data, for nylig har meddelt Kommissionen, at tilvejebringelsen af data er forsinket, bør den pågældende overgangsperiode forlænges med yderligere tre år for at gøre det muligt at afslutte forsøgene og vurdere dem.

(5) Den pågældende fodnote i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet