Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om reddikblader

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1771 av 7. oktober 2021 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til reddikblader

Commission Regulation (EU) 2021/1771 of 7 October 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards radish leaves

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) De vegetabilske og animalske produkter, som de maksimalgrænseværdier for pesticidrester ("MRL'er"), der er fastsat ved forordning (EF) nr. 396/2005, gælder for i overensstemmelse med samme forordning, er opført i nævnte forordnings bilag I.

(2) Ved Kommissionens forordning (EU) 2018/62 blev bl.a. varen "radiseblade" indført i bilag I, del B, og knyttet til varen "grønkål" i samme bilags del A. MRL'erne for grønkål gælder derfor også for radiseblade.

(3) Da der på tidspunktet for vedtagelsen af forordning (EU) 2018/62 ikke forelå data om restkoncentrationsforsøg til at bekræfte, om denne klassificering ville være hensigtsmæssig, blev der fastsat en overgangsperiode ved Kommissionens forordning (EU) 2018/1049 . For at gøre det muligt for medlemsstaterne at tilvejebringe sådanne data blev der indført en fodnote, der var knyttet til varen "radiseblade", og som undtog denne vare fra anvendelsen af maksimalgrænseværdien for "grønkål" indtil den 31. december 2021.

(4) Da de medlemsstater, der tilvejebringer sådanne data, for nylig har meddelt Kommissionen, at tilvejebringelsen af data er forsinket, bør den pågældende overgangsperiode forlænges med yderligere tre år for at gøre det muligt at afslutte forsøgene og vurdere dem.

(5) Den pågældende fodnote i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.10.2021
Anvendelsesdato i EU
28.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet