Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1792 av 17. oktober 2019 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2019/1792 of 17 October 2019 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amitrole, fipronil, flufenoxuron, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron and triasulfuron in or on certain products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer grenseverdier (MRL) for de aktive stoffene amitrol, fipronil, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron.

MRLer som har vært fastsatt over bestemmelsesgrensen (LOQ) for stoffene fastsettes nå ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) i forbindelse med at disse aktive stoffene ikke lenger er godkjent brukt i EU/EØS. Det er ikke søkt om regodkjenning for fipronil og godkjenningen for stoffet har gått ut i EU/EØS. De aktive stoffene amitrol, flupyrsulfuron-metyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron og triasulfuron har etter vurdering fra EFSA og beslutning i PAFF pesticides legislation ikke blitt regodkjent i EU/EØS.

Endringene i grenseverdier (MRL) gjelder i EU fra 18. mai 2019 og grenseverdiene vil gjelde umiddelbart i Norge etter at forordningen tas inn i norsk forskrift.
Det gis overgangsordning for produkter ved at tidligere MRLer for disse stoffene fortsatt vil gjelde for produkter som er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 18. mai 2020.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.sel...

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene. De nye grenseverdiene (MRL) gjelder i EU fra 18. mai 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2019
Anvendelsesdato i EU
18.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.06.2020
Anvendes fra i Norge
18.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1792
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro