Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amisulbrom m.fl.

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1864 av 22. oktober 2021 om endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av amisulbrom, flubendiamid, meptyldinokap, metaflumizon og propineb i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2021/1864 of 22 October 2021 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone and propineb in or on certain products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (MRL'er) for amisulbrom, flubendiamid, meptyldinocap og metaflumizon. Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat MRL'er for propineb.

(2) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for amisulbrom . Den anbefalede at bevare de gældende MRL'er. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på.

(3) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for flubendiamid . Den identificerede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for hovedkål og havesalat. Disse MRL'er bør derfor sænkes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. De pågældende MRL'er bør i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til enten det gældende niveau eller til det niveau, som autoriteten har angivet.

(4) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for meptyldinocap . Den anbefalede at sænke MRL'erne for agurker og courgetter. For andre produkter anbefalede autoriteten at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for spisedruer, druer til vinfremstilling, jordbær, meloner og vandmeloner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør de pågældende MRL'er fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(5) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for metaflumizon . Den identificerede en risiko for forbrugerne vedrørende MRL'erne for broccoli og bredbladet endivie. Disse MRL'er bør derfor sænkes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til bestemmelsesgrænseværdien. Autoriteten anbefalede at sænke MRL'erne for kartofler, hovedkål, bomuldsfrø og mælk (fra kvæg, får, geder og heste). For andre produkter anbefalede den at hæve eller bevare de gældende MRL'er. Autoriteten konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for tomater, sød peberfrugt, drueagurker/asieagurker, blomkål, kinakål/pe-tsai, vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat, havesalat, havekarse og andre spirer og skud, langskulpet vinterkarse, salatsennep/rucola, rød sennep og spæde blade (herunder af Brassica-arter), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Eftersom der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør de pågældende MRL'er fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det eksisterende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(6) Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for propineb . Den foreslog, at definitionen af restkoncentration ændres. Eftersom propineb ikke længere er godkendt i Unionen, og alle godkendelserne af dettes stof er blevet tilbagekaldt, bør MRL'erne for dette aktive stof fastsættes til bestemmelsesgrænseværdien i bilag V til forordning (EF) nr. 396/2005.

(7) For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-maksimalgrænseværdier (CXL'er), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MRL'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8) Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(9) På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10) Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12) For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsperiode for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(13) Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(14) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
14.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet